สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าว จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อขยายผลสู่ประชาชนในพื้นที่

วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องพลอยไพลิน โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าว โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีนางสาวสายหยุด ศรีธรรมมา ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์กล่าวรายงาน  ตามนโยบายของกรมประชาสัมพันธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายนำข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวไปขยายผลประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้ เข้าใจ และปฏิบัติได้ถูกต้อง ตลอดจนมีความเชื่อมั่นต่อข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องแรงงานต่างด้าว และนำข้อมูลข่าวสารไปใช้ประโยชน์
ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯประกอบด้วย เครือข่ายประชาสัมพันธ์ และสื่อสารมวลชน ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 25 คน  โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ และสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ ในการให้ความรู้ด้านการสื่อสารแรงงานต่างด้าวและการสื่อสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19”ภาพข่าวโดย อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.