บึงกาฬ-กรมโยธาธิการและผังเมือง ประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำโขง บริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งอย่างยั่งยืน

วันที่ 18 มี.ค. 2563 นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำโขง จังหวัดบึงกาฬ โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง นำเสนอแผนงาน โครงการวางผังระบายน้ำแบบครบวงจร และรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมงานในพื้นที่จริงเพื่อเป็นข้อมูลนำไปปรับปรุงแผนงาน โครงการให้สอดคล้องกับความเป็นจริง
สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดบึงกาฬ รอบ 9 ปี (พ.ศ.2548-2556) มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมสูง จำนวน 38.52 ตร.กม. พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมปานกลาง จำนวน 105.65 ตร.กม. มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมต่ำ จำนวน 718.04 ตร.กม. มีโครงการบริหารจัดการน้ำท่วมน้ำแล้ง จำนวน 157 โครงการ ความจุเก็บกักน้ำรวม 71.94 ล้านลูกบาศก์เมตร ครอบคลุมพื้นที่ 122,495 ไร่
สำหรับแผนงานโครงการที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในจังหวัดบึงกาฬ ประกอบด้วย 1. ประตูระบายน้ำ 19 แห่ง (กรมชลประทาน) อาทิ ปตร.ห้วยอาฮง ปตร.ห้วยก้านหญ้า ปตร.ห้วยอังฮ่า ปตร.หนองยอง 2. แก้มลิง 17 แห่ง (กรมชลประทาน) อาทิ แม่น้ำสงครามส่วนที่ 7 แม่น้ำสงครามตอนล่าง ห้วยคอง ห้วยฮี้ 3. อาคารควบคุมบังคับน้ำประตูระบายน้ำในลุ่มแม่น้ำสงคราม อาทิ โครงการปรับปรุงฝายปากห้วยคอง โครงการ ปตร.ปากห้วยฮี้ โครงการ ปตร.กลางแม่น้ำสงครามตอนล่าง โครงการ ปตร.ห้วยป่าน ห้วยพันลำ ห้วยขาคาง 4. การปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดตัดลำน้ำ อาทิ ทล 212 ทล 222 ทช3010 และ 5. ปรับปรุงทางหลวงสาย 212 ช่วง อ.ปากคาด-อ.เมืองบึงกาฬ-อ.บ่งคล้า รูปแบบสันคันดินขนาดใหญ่ เป็นต้น

ข่าว // เกรียงไกร พรมจันทร์ รายงาน // 0886084989
ขับเคลื่อนโดย Blogger.