เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่มาตรฐานอินทรีย์

วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น ณ ห้องแกนด์เพร์ล โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา นครสวรรค์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่มาตรฐานอินทรีย์โดยมี นางสาวสายสุณี ปั้นพงษ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า จังหวัดนครสวรรค์ มีการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่มาตรฐานอินทรีย์ และได้กำหนดให้มีการจัดสัมมนา เชิงปฏิบัติการ" การเตรียมความพร้อมเกษตรกรเพื่อเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร ให้เป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกษตรกรที่ทำการเกษตรระบบอินทรีย์ และมีการรวมกลุ่มเพื่อทำมาตรฐานอินทรีย์ หรือขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลได้ ซึ่งในการสัมมนาในครั้งนี้ได้มี วิทยากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ วิทยากรจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวต และวิทยากรจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ โดยมีหัวข้อการเสวนา ว่าด้วยมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ มาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติพศ 2551 ซึ่งการเสวนาเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อเรื่อง"เกษตรอินทรีย์ จังหวัดนครสวรรค์" โดยมีวิทยากรในการเสวนาจาก ประธานกลุ่มและภาษาอังกฤษชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวและพืชผักปลอดภัยและพลังงานทดแทนพร้อมทั้งแปรรูปสมุนไพรพร้อมจำหน่าย ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ และผู้จัดการมูลนิธิการจัดการ ความรู้และเครือข่ายโรงเรียนชาวนา รายการนี้ มีเกษตรกรเข้าร่วมสัมมนาจำนวน 100 รายภาพข่าวโดย  อัมพณ  จับศรทิพย์ 0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.