ตำบลบ้านไร่ นครสวรรค์ รณรงค์และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรมันสำปะหลัง

วันอังคารที่ 17 มีนาคม  พ.ศ. 2563 ณ บ้านเลขที่8/4 ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์ นายบุญมี แท่นงาม เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการจัดงานวันรณรงค์และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้นำมากำหนดเป็นเป้าหมายในการสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตร ตลอดจนยุทธศาสตร์การส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง กรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรผู้ผลิตมันสำปะหลังให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มันสำปะหลัง และผลิตภัณฑ์ จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรมันสำปะหลัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิต และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งผลให้เกิดความมันคงยั่งยืนในอาชีพของเกษตรกรผู้ผลิตมันสำปะหลัง
ดังนั้น การจัดงานวันรณรงค์และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรมันสำปะหลัง ซึ่งมีทั้งการบรรยายความรู้ การสาธิต และนิทรรศการการเกษตร ทำให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมงานเกิดความรู้ความเข้าใจ และนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการผลิตมันสำปะหลัง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอาชีพให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนต่อไป.....

ภคพล ครองสิน/นครสวรรค์....รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.