จังหวัดนครสวรรค์ จัดวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สืบสานพระราชปณิธาน ในหลวง ร. 9

จังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน “ วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ”ประจำปี 2563 ในวันที่ 2 มีนาคม 2563 เพื่อให้แรงงานและช่างฝืมือไทยร่วมกันตระหนักถึงคุณค่าของแรงงานและช่างฝีมือ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อน เศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และร่วมกันพัฒนาฝีมือให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกสืบไป


โดยในงานมีพิธีถวายพระราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร องค์พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย โดยมีหน่วยงาน คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงเล็งเห็นและให้ความสำคัญ แก่วงการช่างฝีมือ ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล จึงทรงมีพระราชดำริ ให้มีการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างไทยให้ได้มาตรฐานยิ่งๆขึ้นไป วัตถุประสงค์ ในการจัดงานครั้งนี้ก็เพื่อ เทิดพระเกียรติฯ รวมทั้งเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ซึ่งทรงมีพระปรีชาสามารถด้านงานช่าง ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ และทรงใช้ทักษะและความถนัด ในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ ด้วยพระองค์เอง เป็นจำนวนมาก อาทิเช่น กังหันน้ำชัยพัฒนา การต่อเรือใบเล็กลงแข่งขันกีฬาแหลมทอง ในปี 2510 และสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ กระทรวงแรงงาน จึงเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทูลเกล้าฯถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” พร้อมทั้งกำหนดให้วันที่ 2 มีนาคมของทุกปีเป็น “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” โดยตั้งปณิธานว่า จะขอยึดถือพระองค์เป็นแบบอย่าง และแรงบันดาลใจ ในการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานและทรัพยากรบุคคลต่อ

ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.