สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 6 สงขลา ประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมแห่งชาติและแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2563

ณ โรงแรมต้นอ้อย แกรนด์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 6 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมอห่งชาติและแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย โครงการประชาสัมพันธ์การป้องกันและสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายธีศักดิ์ ทองมาตร์ นายช่างโยธาอาวุโส สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา และสื่อมวลชนทั้ง 7 จังหวัดภาคใต้ สังกัด สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 6 การประชุมครั้งนี้โดยมี นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ บรรยายพิเศษ เรื่อง แผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตและบทบาทของกรมประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นในพื้นที่


ด้านนายธีศักดิ์ ทองมาตร นายช่างโยธาอาวุโส สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงลา บรรยายให้ความรู้เรื่อง การจัดการสาธารณภัยในประเทศ เพื่อสามารถปฏิบัติงานเป็นทีมมีความเข้มแข็งของการทำงานและการประสานงานตามขั้นตอนเป็นระบบ รวดเร็ว ให้เกิดความร่วมมือด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉิน อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนนอกจากนี้ แบ่งกลุ่มทบทวนและปรับปรุงแผนพิทักษ์องค์กร 1-4  แผนพระอินทร์ 1-4 ให้ระดับหน่วยงาน นำเสนอแผนพิทักษ์องค์ 1-4 และจัดทำคู่มือการปฏิบัติการในภาวะวิกฤติของ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 6 ร่วมถึงสรุปและนำเสนอแผนปฏิบัติการในภาวะวิกฤต อีกด้วย

ข่าว /แมะอานิง สะอะ จ.นราธิวาส
ขับเคลื่อนโดย Blogger.