กรรมการพลังงาน เขต 3 ประชุมร่วมเพื่อเร่งรัดแก้ไขปัญหาการใช้ไฟฟ้าให้แก่ประชาชน

​12 มีนาคม 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคเหนือ จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 3 นครสวรรค์ พร้อมด้วย ผู้จัดการไฟฟ้า/ผู้แทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้ง 6 จังหวัด  มี นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท  สิงห์บุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคเหนือ จังหวัดลพบุรี  มี นายจรรยา วัฒนกุล ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคเหนือ จ.ลพบุรี พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาที่ได้รับการร้องเรียนจากการใช้ไฟฟ้าของประชาชน
 ​คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 3 หรือ คพข. จะมีหน้าที่ในการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานโดยเฉพาะการใช้กระแสไฟฟ้า ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ไฟฟ้าตกเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายสาเหตุมาจากไฟฟ้า ถูกคิดค่าไฟฟ้าแพงเกินจริง สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการทุกท่านที่มีประจำอยู้ในทุกจังหวัด หรือจะไปที่สำนักงานฯ ประจำเขต 3  นครสวรรค์  หรือสายด่วนที่ 1229  
 ​ในการประชุมครั้งนี้  ได้มีการนำเสนอข้อมูลจากประชาชนที่ร้องเรียนมาหลายประเด็น อาทิ พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ที่ไปตัดหม้อไฟของผู้ใช้ไฟฟ้า  ไฟฟ้าตก ไฟฟ้าดับบ่อยที่ได้รับการแก้ไขล่าช้า  ความไม่สะดวกในแจ้งไฟฟ้าดับ เมื่อเวลาโทรศัพท์ไปทางการไฟฟ้าจะไม่มีผู้รับสาย หรือ บางครั้งสายไม่ว่าง  นอกจากนี้ เมื่อไปแจ้งทางการไฟฟ้าภูมิภาคแล้วไม่ได้รับการแก้ไข  ประชาชนจึงมาร้องเรียนคณะกรรมการผู้ใช้พลังงาน  และเมื่อร้องผ่านทางคณะกรรมการฯ ไปยังการไฟฟ้าแล้ว  ผู้ร้องเรียนกลับโดนตำหนิ จึงทำให้ประชาชนที่เดือดร้อนอีกหลาย ๆ คน ไม่กล้าไปร้องเรียนโดยตรง   ซึ่งปัญหาต่าง ๆ อาจจะเกิดจากความไม่เข้าใจกัน  หรือ อาจจะด้วยข้อจำกัดบางประการ โดยทางผู้อำนวยการเขตฯ ได้รับเรื่องและพร้อมที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อประโยชน์ของประชาชนต่อไป
​สำหรับคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานเขต 3  นครสวรรค์ มี 6 จังหวัด ประกอบด้วย
จ.นครสวรรค์ ได้แก่ นางสุชาดา  อ้นสุวรรณ์  นายอดิศักดิ์  กองทรง  นายคมกฤชช์ ธรรมรัตนกุล ผู้แทนจากองค์กรภาคเอกชน(สภาหอการค้าแห่ง ปทท.) และ นายสุพจน์  หวังปรีดาเลิศกุล ผู้แทนจากองค์กรภาคเอกชน (ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.นว.) , จ.ชัยนาท ได้แก่ นายไพศาล เสือทับ , จ.เพชรบูรณ์ ได้แก่ นายเสถียร เม่นบางผึ้ง (ประธานกรรมการ) และ นางเยาวนิจ  สวัสดิ์ชัย , จ.ลพบุรี ได้แก่  นายวุฒิสาร พนารี และ นายวรพรรษ  มีลาภ , จ.อุทัยธานี  ได้แก่ นายวัชรเสถียร  ว่องวิการณ์ , จ.สิงห์บุรี ได้แก่ นายเมธา ยาดี


ภาพข่าวโดย อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.