จังหวัดนครสวรรค์ ประชุมเชิงปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

วันนี้ (6 มีนาคม 2563) เวลา 08.30 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  พร้อมด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมนิวาศธรรมขันธ์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางและวิธีการสนับสนุนการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สะดวกรวดเร็ว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีที่กฎหมายกำหนด และสามารถสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนของผู้เสียภาษีให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อสร้างการยอมรับในการเสียภาษีตามกฎหมาย อีกทั้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แลกเปลี่ยนความรู้และรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 โดยกฎหมายดังกล่าวได้กำหนดให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลเริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งรายงานปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ ต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบให้ขยายกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะในปี 2563 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 4 เดือน เพื่อให้การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ขึ้น

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการประชุมในครั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประเมินภาษีที่ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นธรรมแก่ประชาชน เพื่อนำรายได้มาช่วยเหลือและพัฒนากิจกรรมต่างๆ ของท้องถิ่นต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภาพข่าวโดย อัมพณ จับศรทิพย์ รอบรั้วภูธร 0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.