เทศบาลนครนครสวรรค์ จัดกิจกรรมทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในและบริเวณสำนักงาน พร้อมกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวังป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ให้แก่เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มาติดต่อราชการ


วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่เทศบาลนครนครสวรรค์ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์  นำคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลนครนครสวรรค์  ทำกิจกรรมทำความสะอาด และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในอาคารและบริเวณโดยรอบ ทุกส่วนการงานของเทศบาลนครนครสวรรค์ โดยเฉพาะส่วนงานที่จะมีประชาชนมาติดต่อราชการ อาทิ งานทะเบียนราษฎร สำนักการประปา สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักการช่าง กองสวัสดิการสังคม  เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  และสร้างความมั่นใจด้านสุขอนามัยให้แก่เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มาติดต่อราชการ


อีกทั้งได้เตรียมการกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการในอาคารเทศบาลนครนครสวรรค์ เพื่อคัดกรองและเฝ้าระวังป้องกันปัญหาไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อาทิ  มีการจำกัดจุดเข้าออกอาคารเทศบาลเพื่อคัดกรองบุคคลที่เข้ามาภายในอาคาร คงเหลือจุดที่เข้า-ออก คือ ประตูใหญ่ บริเวณด้านหน้าโถงกลาง ชั้น 1  ประตูฝั่งงานทะเบียนราษฎร์ ชั้น1   ประตูฝั่งสำนักการประปาและสำนักการสาธารณสุข ชั้น 1 และประตูใหญ่บริเวณโถงกลาง ชั้น 2 ซึ่งในแต่ละจุดจะมีการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิและมีอุปกรณ์ทำความสะอาดเตรียมไว้

โดยในส่วนของการเฝ้าระวังป้องกันพื้นที่ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ ที่ผ่านมาเทศบาลนครนครสวรรค์ได้มีการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันและรณรงค์ในส่วนที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน นักเรียนในสถานศึกษา การล้างทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ การฝึกสอนการทำหน้ากากผ้าอนามัย อีกทั้งการจัดโครงการ “พลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) การล้างทำความสะอาดทั่วบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครนครสวรรค์(ศูนย์ท่ารถ) และกำลังร่วมกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขดำเนินการให้ความรู้แนวทางปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวังป้องกันไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) เพิ่มเติมแก่ผู้ประกอบการและประชาชนกลุ่มต่างๆในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.