จังหวัดนครสวรรค์ ซ้อมแผนเผชิญเหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


 เวลา 13.30 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการซ้อมแผนเผชิญเหตุการณ์กรณีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมราชาวดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร นางสรัญพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมี นายเอกรินทร์ อุ่นอบ  รักษาการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการซ้อมแผนฯ มีความเข้าใจในการตั้งรับกับสถานการณ์โรคที่เกิดขึ้น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการซ้อมแผนฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินจังหวัดนครสวรรค์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ทั้งสิ้น 140 คน ซึ่งการซักซ้อมในครั้งนี้เป็นการดำเนินการซ้อมเสมือนจริง เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเอกภาพในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในพื้นที่

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ แสดงความห่วงใยถึงประชาชนที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ซึ่งการผนึกกำลังจากทุกภาคส่วน สามารถยับยั้งไม่ให้เกิดการระบาดและขยายวงกว้างออกไปได้ จึงมีการจัดกิจกรรมการซ้อมแผนฯ ขึ้น เพื่อรับมือกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.