ด่วน!!!เชียงรายสั่งปิดด่านทุกจุดเพื่อป้องกันโควิด-19 หลังพบผู้ป่วย 1 ราย รอลุ้น3

หลักจากที่จังหวัดเชียงรายมีพบผู้ป่วยโคโรน่า ที่เป็นชายอายุ 35 ปี จำนวน 1 ราย หลังจากไปเล่นการพนันจากบ่อนในปอยเปต ประเทศกัมพูชา จากนั้นได้มีการนำตัวญาติและผู้ใกล้ชิดผู็ป่วยไปทำการคัดกรองตรวจหาเชื้อโควิด-19 แต่ผลออกมาเป็นลบ 9 ราย ส่วนอีก 1 ราย รอผลตรวจ ขณะที่รายงานสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อโควิด-19 จังหวัดเชียงราย วันนี้รายงานว่ามีผู้ป่วยสงสัยสอบสวนโรค จำนวน 83 ราย ส่งตรวจไม่พบเชื้อจำนวรน 79 ราย รอผลตรวจจำนวน 3 ราย

ล่าสุดจังหวัดเชียงรายมีคำสั่งที่ 1380/2563 ให้มีการปิดด่านผ่านแดนถาวรและผ่อนปรนทุกจุดระงับการเดินทางเข้า - ออกของบุคคล ยานพาหนะและสิ่งของ
ตลอดแนวชายแดนจังหวัดเชียงราย เป็นการชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(Coronavirus Disease : covid-19)อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ทั้งพบว่ามีการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ปวยอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อให้การควบคุมโรคติดต่ออันตรายของจังหวัดเชียงราย ไม่แพร่ระบาตไปในวงกว้าง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 รื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการ

พิจารณาการเปิดระงับหรือปิดจุตผ่านแดนประภทต่าง ๆ จังหวัดเชียงราย จึงมีคำสั่ง ดังนี้
1, ระงับการเข้า-ออกของบุคคล ยานพาหนะและสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวรบริเวณสะพาน
ข้ามแม่น้ำสาย เขตสุขาภิบาล ตำบลแม่สาย อำภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (แห่งที่ 1)
2. ระงับการเข้า -ออก ของบุคคล ยานพาหนะและสิ่งของ ยกเว้น สินค้ที่ได้รับใบขนสินค้า
ผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้อง สามารถขนส่งสินด้โดยอนุญาตรถบรรทุกสินค้พร้อมคนขับ 1 คน
ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ ไทย -ลาว แห่งที่4 (เชียงของ-ห้วยทราย) บ้านดอนมหาวัน ตำบลเวียง
อำเภอเชียงของ
3 แก้ไขคำสั่จังหวัดเชียงราย ที่ ด๓๖๗/ ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖ต เรื่อง
การระงับการเดินทางเข้า - ออกของบุคคล ยานพาหนะและสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรนการค้า ให้ยกเลิกข้อความตาม ข้อ 1(1.1) โตยใช้ข้อความ ดังนี้
"ระงับการเข้า-ออก ของบุคคล ยานพาหนะและสิ่งชอง ยกเว้น สินค้าที่ได้จัดทำ
ใบขนสินด้ผ่านพิธีกาศุลกกรโคยถูกต้อง สมารถขนส่งสินค้โดยอนุญาตรถบรรทุกสินค้าพร้อมคนขับ 1 คน ณ จุดผ่านแดนถาวร บริเวณสะพานข้มแม่น้ำสาย บ้านสันผักฮี ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย(แห่งที่ 2) " ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2563 ลงนามโดย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวีดเชียงราย/ผู้อำนวยการศูนย์สั่งการชายแดนไทย-ลาว ไทย-เมียนมา จังหวัดเชียงราย

จักรภัทร แสนภูธร รายงาน รมณ ภัทรทองศักดิ์ ถ่ายภาพ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.