พะเยา...จังหวัดพะเยา ประชุมคณะกรรมการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยลาว จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2563 และประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดครั้งที่3/2563 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโควิด 19ด่านชายแดน

 
วันที่ 20 มีนาคม 2563 นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทย – ลาว จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2563 และประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดครั้งที่ 3/2563 ที่ ห้องประชุมภูกามยาวชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา ตามที่กระทรวงมหาดไทย แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ในการพิจารณา และระงับ หรือ ปิดจุดผ่านแดนประเภทต่างๆ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด เรื่อง พิจารณาระงับการใช้ช่องทาง ณ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรนการค้า และจุดผ่อนปรนพิเศษเป็นการชั่วคราว ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา , คณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทย-ลาว จังหวัดพะเยา , คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมเสนอแนวทางการพิจารณาตามข้อสั่งการดังกล่าว
สำหรับจังหวัดพะเยา มีจุดผ่านแดนถาวร 1 แห่ง คือจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โดยมีชายแดนติด ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผ่านด่านสากลปางมอน เมืองคอบ แขวงไชยบุลี ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อให้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 หรือ โควิด 19 ซึ่งมีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่รุนแรงขึ้น กระทรวงมหาดไทย จึงให้จังหวัดชายแดน ที่มีช่องทางผ่านแดนในพื้นที่พิจารณาดำเนินการ ตามแนวทางของหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติ ในการพิจารณาระงับ หรือปิดจุดผ่านแดน ประเภทต่างๆ ตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ
โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา มีมติ มอบอำนาจให้ที่ประชุม ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พิจารณาในวันจันทร์ที่ 23 มี.ค.นี้ หากมีมติเป็นอย่างไร ให้เป็นไปตามมตินั้น


 ภาพ/ข่าว สปชส.พะเยา พรรณณีย์  มูลเทศ...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.