พ่อเมืองปากน้ำโพย้ำ!! แนวทางการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาภัยแล้ง ฝุ่นละออง PM 2.5 และการป้องกันเชื้อไวรัส COVID19

จังหวัดนครสวรรค์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ โดยก่อนประชุมมีพิธีมอบโล่เกียรติคุณของกระทรวงมหาดไทยตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น บ้านสวยเมืองสุข ปี 2562 จำนวน 3 คน มอบรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2563 จำนวน 12 คน มอบโล่เกียรติคุณในการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาพื้นฐานระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 7 คนและ มอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการ กิจกรรมผู้ให้การสนับสนุนของขวัญและของรางวัลในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 จำนวน 42 หน่วยงาน    จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้เน้นย้ำถึงแนวทางและการดำเนินงานแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  8 วิธี ตามแนวทางการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง คือการขุดลอกหนองน้ำขุ่น หลุมขนมครกในคลองขุดคลองใหม่ในที่สาธารณะหรือดำเนินการตามแนวทาง โคก-หนอง-นาโมเดล ขุดเชื่อมแหล่งน้ำเดิม ทำแท้งค์น้ำยักษ์ด้วยปูนหรือไม่ไผ่ การบริการและแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชน และ การขุดเจาะบ่อบาดาล โดยให้ดำเนินการทุกอำเภอ ทั้งนี้ อำเภอที่ประกาศภัยแล้ง 6 อำเภอ  ของจังหวัดนครสวรรค์ ให้เร่งดำเนินการภายใต้ความต้องการของประชาชน โดยประชาชนมีส่วนร่วม(ประชาชน+รัฐ) อย่างน้อย  1 อำเภอ 1 กิจกรรม จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนภายใน 28 มีนาคม 2563 นี้ ส่วนอำเภอที่ไม่ได้ประกาศภัยแล้ง ให้ดำเนินการ ภายในเดือนเมษายน 2563 เพื่อนำไปสู่ การแก้ไขปัญหาภัยแล้งร่วมกันทั้งประชาชนและภาครัฐ ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหานี้ให้เป็นการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน


   ส่วนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ยังคงดำเนินตามมาตรการในการลดฝุ่นละออง pm 2.5 อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะลดการเผาในพื้นที่โล่งและเผาเศษวัชพืช การปล่อยควันเสียของโรงงานอุตสาหกรรมและการตรวจวัดค่าควันดำของรถยนต์  นอกจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ยังเน้นย้ำนโยบายด้านการป้องกัน เชื้อไวรัสCOVID 19  ทั้งในระดับหน่วยงาน ครอบครัว ชุมชน  โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตนเองและบุคคลในครอบครัว ซึ่งจังหวัดนครสวรรค์ ได้แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยในจังหวัดแล้วในการหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัส COVID 19 เพื่อประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของประเทศไทย

ภาพข่าว  ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.