เปิดศูนย์กลุ่มจิตอาสาครัวเชฟภาคอีสานตอนบน จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการจัดตั้งกลุ่มจิตอาสาครัวเชฟภาคอีสานตอนบน “ทำความดีด้วยหัวใจ”  ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล


นายไพโรจน์ สุวรรณจันทร์ดี ประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาค ภาค 6 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้บริหารและสมาชิกจิตอาสาครัวเชฟ
    นาย ชัยวลัญช์ อินทร์วัน ประธานกลุ่มจิตอาสาครัวเชฟภาคอีสานตอนบนเป็นผู้กล่าวรายงานการเปิดศูนย์จิตอาสาครัวเชฟต่อท่านประธานและวัตถุประสงค์ในครั้งนี้ การจัดตั้งศูนย์จิตอาสาครัวเชฟภาคอีสานตอนบน ที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อเป็นที่ประสานงานหรือศูนย์กลางของภาคอีสานตอนบน ทำความดีด้วยหัวใจ  ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล กลุ่มจิตอาสาครัวเชฟอีสานตอนบนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการจัดหาอุปกรณ์สำหรับงานครัวจิตอาสาและภารกิจอื่นๆในการช่วยเหลือสังคมในสภาวะการต่างๆ พร้อมให้มีสำนักงานเพื่อเป็นสถานที่ติดต่อประสานงาน  สถานที่ตั้งสำนักงาน  305/1 หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์สว่าง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ติดต่อที่  081-9542914 หรือ 083-5480750    สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้ดำเนินงาน โครงการ “สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ๕๕ ปี
ใต้ร่มพระบารมี” โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล เพื่อดำเนินงานในปี 2562 – 2564 ตลอดระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน เป็นโครงการให้ความช่วยเหลือผู้ตกงาน  และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนให้มีขวัญและกำลังใจ มีจิตอาสาในการประกอบกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ การจัดตั้งกลุ่มในครั้งนี้ เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
จิตอาสาทุกท่าน ในการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนและสังคมต่อไป
เครดิตภาพ Cr.นายคำจันทร์ ระวิพันธ์

ข่าว เกรียงไกร  พรมจันทร์ รายงาน   0886084989
ขับเคลื่อนโดย Blogger.