"พ่อเมืองสี่แคว" ขับเคลื่อนปฏิบัติการลดและคัดเเยกขยะมูลฝอย

เวลา 09.30 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย  ณ  ห้องประชุม 203 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์  ซึ่งมี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เป็นเลขานุการคณะทำงาน ปฏิบัติการขับเคลื่อนการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ในส่วนราชการโดยเฉพาะทุกหน่วยงานในศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ และหน่วยงานที่มีที่ตั้งอยู่นอกอาคารศาลากลาง รวม 33 หน่วยงาน ที่จะต้องมีการปฏิบัติและรายงานผลการดำเนินงานเป็นตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ในภาพรวมของจังหวัดนครสวรรค์  ทางนี้ เลขานุการคณะทำงานฯได้รายงานผลการปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของส่วนราชการในปี 2562 ตั้งแต่ เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2562  (คำนวณตามสูตรการประเมินสะสมของกรมควบคุมมลพิษ) จังหวัดนครสวรรค์สามารถขับเคลื่อนการ
ลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นได้ 66.03 %
ถุงพลาสติกหูหิ้ว ลดได้ 88.34 %
แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง 85.39 %
และลดปริมาณโฟมบรรจุอาหารได้ 98.57 %
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ได้มอบนโยบาย และแนวทางในการดำเนินการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อการปฏิบัติจริงและให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการทั้งในส่วนของหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายใต้ความรับผิดชอบ เพื่อให้มีการปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นทั้งจังหวัด โดยเฉพาะพื้นที่ภายในอาคารศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ไม่ให้มีการใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารอย่างเด็ดขาด

!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.