ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพิ่มองค์ความรู้ อาสาสมัครแรงงาน จ.ยโสธร ขับเคลื่อนป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ที่  ห้องบุษราคัม โรงแรม เจ พี เอ็มเมอรัลด์ยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงาน กิจกรรมที่ 1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มองค์ความรู้อันจะเป็นประโยชน์ให้กับอาสาสมัครแรงงาน บูรณาการร่วมกับโครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติจังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี นายนพดล จงสมชัย แรงงานจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำ มีรายได้โดยการพัฒนาทักษะฝีมือด้านแรงงาน เพิ่มศักยภาพของกำลังแรงงาน เพื่อให้แรงงานมีหลักประกันการดำรงชีวิตที่มั่นคง จึงกำหนดวิสัยทัศน์ว่า “แรงงานมีศักยภาพสูง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี” ซึ่งตอบสนองวิสัยทัศน์ของรัฐบาล ที่จะมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง ด้วยการสร้างรายได้ของประชาชนให้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ คนไทยในทุกช่วงวัยจะมีความพร้อม ทั้งในด้านหลักคิด คุณธรรม และจริยธรรม และมีศักยภาพที่จะดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ด้วยการนำการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และการสร้างเครือข่าย ด้วยการส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบ “อาสาสมัครแรงงาน” ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้แทนกระทรวงแรงงานในการประสานงานและเป็นสื่อกลางในการให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง  โดยปัจจุบันจังหวัดยโสธรมีอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล จำนวนทั้งสิ้น 79 คน
นอกจากนั้น ถือเป็นโอกาสอันดีของจังหวัดยโสธรที่ทีมกระทรวงแรงงานได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้มีการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพทั้งในด้านองค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง เทคนิคยุทธวิธีในการนำเสนอการบริการด้านแรงงาน เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ชุมชนได้อย่างถูกต้อง และทันต่อสถานการณ์ด้านแรงงานในปัจจุบัน รวมถึงการจัดให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หารือ ข้อเสนอแนะ เพื่อร่วมพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานร่วมบูรณาการงานในรูปแบบประชารัฐ ที่ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงแรงงาน และจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด


และในช่วงบ่ายที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและนางเจนจิรา เดชะรัฐ จัดหางานจังหวัดยโสธร พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้รับงานไปทำบ้าน กลุ่มเย็บกระเป๋าผ้าอัดพลีท  ณ บ้านเลขที่ 117 หมู่ที่ 6 ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร  ซึ่งนางสาวพะเยาว์ เจิมหด เป็นประธานกลุ่ม มีสมาชิกกลุ่มทั้งหมด จำนวน 12 คน ซึ่งทางกลุ่มได้ส่งสินค้าไปจำหน่ายที่ บริษัท บิ๊กซีราชดำริ จำกัด ถนนราชดำริ  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ร้านดรุณีกระเป๋าผ้าทอมือ อำเมือง จังหวัดยโสธร และร้านนารายา อินเตอร์เทรด ปากเกร็ด นนทบุรี....///

วีรพล บุญเดช ผู้สื่อข่าว จ.ยโสธร/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.