พะเยา ธ.ก.ส.จังหวัดพะเยา ส่งเสริมธุรกิจชมชนสร้างไทยเป็นฐานพัฒนาเศรษฐกิจสร้างความยั่งยืนสู่ชนบท

นางณิศชากร พิมยศ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดพะเยา เปิดเผยการดำเนินยุทธศาสตร์ และสนับสนุนโครงการต่างๆ ที่รัฐบาลมอบหมาย ว่า โครงการสนับสนุนเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวข้อง และโครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย ตามที่ธนาคารได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์​ การส่งเสริมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการเลี้ยงสัตว์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อย รวมถึงกลุ่มทำการผลิต มีการบริหารจัดการร่วมกันตั้งแต่การผลิตถึงการตลาด ผลผลิตมีคุณภาพ มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาด เพื่อการส่งออกแบบครบวงจรและบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน (รัฐ เกษตรกร เอกชน) สำหรับ ธ.ก.ส. สำนักงานจังหวัดพะเยา ได้มีการบันทึกข้อตกลงร่วมกับ สหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อก้าวหน้า ทรัพย์จำนงค์ฟาร์ม ปศุสัตว์พะเยา ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์สัตว์พะเยา และคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งมีการอำนวยสินเชื่อแก่เกษตรกรทั่วไป กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์ฯ จำนวน ช 9,828 ราย เป็นเงิน 1,569,247,647 บาท            นอกจากนี้ยังมีโครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย เพื่อสนับสนุนสินเชื่อให้แก่กลุ่มเป้าหมายในการปฏิรูปภาคการเกษตร โดยการปรับ เปลี่ยน และพัฒนาการสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นในชุมชน การพัฒนาการตลาด การสนับสนุนการท่องเที่ยว โฮมสเตย์และโฮทลอดจ์ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากหัวใจคือ ธุรกิจชุมชน ผลผลิตชุมชนโดยชุมชน เพื่อชุมชน การเกื้อกูล แบ่งปัน เป็นธรรม ซึ่งกันและกัน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมประเพณี วงเงินตามโครงการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนและค่าลงทุนในการดำเนินกิจการทั่วประเทศ โดยใช้แหล่งเงินทุน ธ.ก.ส. 50,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก 0.01% และปีที่ 4 คิดอัตราดอกเบี้ยปกติ (รัฐชดเชย 3.5% นับแต่วันกู้และต้องไม่เกินวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568)


            ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด​ภพพะเยา กล่าวด้วยว่า สำหรับสำหรับมาตรการที่เป็นนโยบายของรัฐบาลเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร บุคคลทั่วไป เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสนับสนุนโครงการต่างๆ ตรงกับเจตนารมณ์ของธนาคาร ธนาคารพร้อมที่จะขับเคลื่อนเพื่อให้เกษตรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาใกล้บ้าน

ภาพ/ข่าว  พรรณณีย์  มูลเทศ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.