สสส.ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เปิดแหล่งเรียนรู้การส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา

สสส.ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส   เปิดแหล่งเรียนรู้การส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ติดตามศูนย์เรียนรู้ด้านอาหารปลอดภัย (ฮาลาลและตอยยิบ) และผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน โรงพยาบาลแว้ง 


นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดแหล่งเรียนรู้การส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ โดยมีนายยะห์ยา ปะนาฆอ อำเภอนายอำเภอเมืองนราธิวาส นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ นายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ว่าที่ร้อยตรี เลิศเกียรติ วงศ์โพธิพันธ์ ประธานกรรมการกำกับทิศทางของแผนสุขภาวะชุมชนพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง  อาจารย์ดิสสกร กุนธร ประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา พร้อมคณะ

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาลูกา อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส  เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านอาหารปลอดภัย (ฮาลาลและตอยยิบ)โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแว้งเปิดโอกาสให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีส่วนร่วมในการคิดและวางแผนกิจกรรม การออกนโยบายด้านการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัย ปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาลูกามีเด็กเข้ามารับบริการ จำนวน 71 คน มาจากหมู่ ที่ 1 บ้านกูปง หมู่ที่ 2 บ้านลูโบ๊ะดาลัม หมู่ ที่ 3 บ้านเจ๊ะเหม หมู่ที่ 5 บ้านกูวา หมู่ ที่ 6 บ้านบาลูกา ส่วนครูพี่เลี้ยงมีอยู่ 5 คน โดยห้องเรียนแบ่งตามเกณฑ์อายุ 2-3 ขวบ  2 ห้อง และ 3-4 ขวบ 2 ห้อง

หลังจากนั้นเดินทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ่าวมะนาว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาตันหยง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมผู้มาร่วมงาน ได้ร่วมกันเปิดป้ายสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ซึ่งเด็ก ๆ ได้เล่นฐานต่าง ๆ ภายในสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาอย่างสนุกสนาน ซึ่งสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ นอกห้องเรียน และเตรียมความพร้อมของเด็กให้สมบูรณ์พร้อม ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ กล่าวว่า สนามเด็กเล่นสามารถสร้างปัญญา ช่วยสร้างร่างกาย อารมณ์ และสติปัญญาให้กับเด็กได้ เป็นแหล่งความคิด และหล่อหลอมความเป็นมนุษย์ให้เด็กๆได้เรียนรู้ สิ่งต่างๆ ที่สำคัญเด็กได้มีความสุขในการมาเล่นมาเรียน ช่วยให้เกิดปฏิสัมพันธ์ในทุกช่วงวัยและที่สำคัญเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติสำหรับเด็ก เพื่อสร้างพัฒนาการที่ดีให้กับเด็กวัย 2-3 ขวบและเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นๆ  ต่อไปได้

อาจารย์ดิสสกร กุนธร ประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เป็นผู้ออกแบบฐานการเรียนรู้สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาให้ จำนวน 5 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 สระน้ำอินจัน ฐานที่ 2 สระทารก ฐานที่ 3 ค่ายกล Spider Man ฐานที่ 4 เรือสลัดลิง และฐานที่ 5 หัดว่ายน้ำ มีลักษณะส่งเสริมให้เด็กพร้อมรับการเรียนรู้ที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ความรอบรู้ในสิ่งที่ใช้ได้จริง รวมถึงการเล่นตามรอยพระยุคลบาท มาปรับใช้กับสนามเด็กเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. และอัญเชิญแนวการอบรมเลี้ยงดูเด็กด้วยความรักของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (เลี้ยงลูกด้วยความรักของสมเด็จย่า) ในมิติของการจัดสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการเล่น โดยเอารถก่าๆที่ไม่ใช้มาเป็นของเล่น  การปลูกผัก ปลูกต้นไม้ อีกด้วย
นอกจากนี้ ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน โรงพยาบาลแว้ง ออกแบบ สำรวจ คัดกรอง ดูแล  รักษา ฟื้นฟู จนผู้ป่วยปลดโซ่ออกได้ จึงช่วยผู้ป่วยครอบครัวสามารถปลูกผัก ทำงานรับจ้างได้ สร้างรายได้หลักให้กับครอบครัว

 ข่าว / แมะอานิง สะอะ จ.นราธิวาส
ขับเคลื่อนโดย Blogger.