ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเขาสมิง คณะกรรมการบริหารงานอำเกอเขาสมิงสัญจร ครั้งที่ 2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

เมื่อเวลา 09.00 น. วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ศาลาเอนกประสงค์ บ้านตรอกตะแคงหมู่ที่ 5 ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเขาสมิง คณะกรรมการบริหารงานอำเภอเขาสมิง คณะอำนวยการ ศป.ปส.อ.เขาสมิง คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอเขาสมิง และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ระเบียบวาระผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา การมอบใบอนุโมทนาบัตร ให้แก่ผู้มีจิตศรัทราบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อสมทบ "กองทุน พัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเขาสมิง"(คนเขาสมิงไม่ทิ้งกัน) ในการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ตกอยู่ในภาวะลำบาก การแนะนำตัวข้าราชการ นางสาวศิริรัตน์ จั่นสังข์ ปลัดอำเภอเขาสมิง นางสาวพิมนิภา ศรีจันทร์ เสมียนตราอำเภอเขาสมิง การดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเขาสมิง ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดได้งบประมาณในการจัดทำโครงการซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณจุดตรวจด่านท่าจอด และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการอำนวยการทางถนนเพื่อต้อนรับนักกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 "ช้างขาวเกมส์" จึงขอให้คณะกรรมการอำนวยการความปลอดภัยช่วยกัน พิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดจุดตรวจด่านท่าจอดที่ใหม่ ให้เหมาะสมกับสภาพ บริบทในพื้นที่อำเภอเขาสมิง


การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาย่านการค้าตลาดชุมชน (กลุ่มงานบริหารงานปกครอง งานสำนักงาน) อำเภอเขาสมิง ได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาย่านการค้า/ตลาดชุมชน เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ตลาดนัดหน้าองค์การบริหารส่วน ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ในวันอังคาร ที่ 31 มีนาคม 2563 การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครองประจำปีงบประมาณ และผลการดำเนินการด้านสถานการณ์ภัยแล้งที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้งที่เกิดขึ้นต่อภาคเกษตรจึงต้องดำเนินการเตรียมการให้การช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การจัดวันผู้ปกครอง สมิงคืนถิ่น และร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น พี่เพื่อน้อง (โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ) กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศิษย์เก่าและผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ รายได้ที่เหลือจากการจัดงานใช้จัดหาสื่อและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ ปรับภูมิทัศน์ สภาพโดยรวมให้เอื้อต่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียน และสรุป โครงการปั่น เดิน วิ่ง คนเขาสมิงไม่ทิ้งกัน (กลุ่มงานบริหารงานปกครอง งานสำนักงาน) สรุปผลการดำเนินของ รายรับ ยอดจากการจำหน่ายเสื้อ 1,728 ตัวๆ ละ 500 บาท 864,000 บาท ยอดผู้สนับสนุน 80,000 บาทรวมรายรับ 944,000 บาท รายจ่าย รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในงาน 594,750 บาท คงเหลือ 347,250 บาท นำเข้าบัญชี กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเขาสมิง(คนเขาสมิงไม้ทิ้งกัน) ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมตรวจสุขภาพของกลุ่ม อสม. การให้ความรู้กฎหมายของ สภ.เขาสมิง และการให้ความรู้เรื่องการใช้ไฟฟ้าของ ไฟฟ้าอำเภอเขาสมิงอีกด้วย

ข่าวโดย นิมิตร คชพร ทีมข่าว จ.ตราด
ขับเคลื่อนโดย Blogger.