พัฒนาฝีมือพะเยาจับมือสาธารณสุขจังหวัดนำร่องสอนทำหน้ากากอนามัยผ้าพร้อมรับโควิท-19

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมกับนางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ออกหน่วยเคลื่อนที่สาธิตการทำหน้ากากอนามัย 3 ชั้น จากผ้าสาลูเนื้อแน่น ซึ่งใช้เป็นผ้าอ้อมเด็ก ให้กับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ผู้บริหารระดับสูงของเทศบาลเมืองพะเยา ผู้สนใจ และประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงาน ข่วงวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 "เตียวกาดแลง แต่งครัวเมือง หย้องซิ่นบ้วง แอ่วข่วงวัฒนธรรม" และงานเทศกาลกินปลาจังหวัดพะเยา ประจำปี 2563 ณ ลานเอนกประสงค์ หลังเทศบาลเมืองพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา โดยมีนางสาวจุฬาสินี โรจนคุณากำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยาเป็นประธานเปิดงาน
นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดเผยว่า การออกหน่วยบริการสาธิตการทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า 3 ชั้น ซึ่งสามารถซักแล้วนำกลับมาใช้ซ้ำได้ในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติครั้งที่ 2/2563 ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเปลี่ยนเข้าสู่ระยะการติดต่อโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิท-19) ในระยะที่เริ่มมีการติดต่อภายในประเทศ (ระยะที่ 2) ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และเป็นผู้อำนวยการจังหวัดตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ได้ระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อรับมือการระบาด สื่อสารข้อเท็จจริงไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนก และเพื่อควบคุมการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อโคโรนาฯ ทั้งนี้ในส่วนของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาได้รับมอบหมายในการจัดการให้มีหน้ากากอนามัยสำหรับประชาชนให้เพียงพอไม่ขาดแคลน และเข้าถึงได้ในราคาที่เหมาะสม โดยส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ท้องถิ่น และครัวเรือนในการผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าเพื่อนำมาใช้อย่างทั่วถึงและประหยัดค่าใช้จ่าย ดังนั้น สำนักงานฯ จึงได้ร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา และเทศบาลเมืองพะเยา นำร่องสาธิตการทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า 3 ชั้น ซึ่งมีต้นทคนประมาณ 4 บาทต่อชิ้น แต่ละคนทำเพียง 2-3 ชิ้น เพื่อสลับกันซัก แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ นอกจากนี้ ช่องกลางของหน้ากากยังสามารถใส่กระดาษทิชชู เพื่อข่วยกรองฝุ่นละอองจากหมอกควันไฟป่า PM 2.5 ซึ่งกำลังทวีความรุนแรงขึ้นจากการเข้าสู่ฤดูร้อน ที่มีไฟป่าเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ควบคู่กับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบฯ ได้อีกด้วย นอกจากการนำร่องในครั้งนี้ สำนักงานฯ ได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา มีแผนออกหน่วยบริการสาธิตทั้ง 9 อำเภอของจังหวัดพะเยา โดยมุ่งเน้นฝึกผู้นำชุมชน อสม. อสร. หรือผู้สนใจ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับญาติพี่น้อง คนในครอบครัว และเพื่อนบ้าน เพื่อจะใส่หน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับประชาชนทุกระดับได้อย่างทั่วถึง ในต้นเดือนมีนาคมนี้ ได้มีแผนออกหน่วยบริการสาธิตฯ 2 อำเภอ ได้แก่ ศูนย์ฝึกอาชีพหนึ่งนารี ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน และวิสาหกิจชุมชนศิริอรุณ ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือชุมชนใดสนใจฝึกการทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา โทร. 054-466-003-4 ในวันและเวลาราชการ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.