เมืองสี่แคว ตรวจความพร้อมของหน่วยปฏิบัติการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ยืนยันความพร้อม 100% ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน

วันนี้( 28 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 10:00 น.  นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการตรวจความพร้อมของหน่วยปฏิบัติการแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดนครสวรรค์ ณ สนามบินเกษตรนครสวรรค์  โดยมีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ รายงานถึงขั้นตอนการตรวจสภาพความพร้อมและการปล่อยขบวนยานพาหนะของหน่วยปฏิบัติการแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2563 ซึ่งการตรวจความพร้อมในวันนี้ สะท้อนให้เห็นความพร้อมในการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งได้อย่างทันท่วงที เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน  ซึ่งจังหวัดนครสวรรค์ เป็น 1 ใน 22 จังหวัด จากพื้นที่ประกาศภัยแล้งทั่วประเทศ  การปล่อยขบวนยานพาหนะของหน่วยปฏิบัติการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในวันนี้ จึงเป็นการแสดงความพร้อมในการที่จะเคลื่อนขบวนเข้าสู่พื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งได้ทันที ตามแผนของแต่ละอำเภอที่ได้กำหนดไว้แล้ว ภายใต้การน้อมนำแนวทางพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานเมื่อครั้งการช่วยเหลือเยาวชนที่พลัดหลงบริเวณถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน แผนบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ มาเป็นแนวปฏิบัติฯ

    ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า คนไทยทุกคนตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แม้ในขณะนี้ ทุกคนก็ทราบดีว่า  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานความห่วงใยและความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องและได้ทรงพระราชทานพระราโชบายสำคัญ คือให้นำขั้นตอนการสั่งการเมื่อครั้งเหตุการณ์ที่ถ้ำหลวงฯ มาใช้ประโยชน์ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากที่ดินในโครงการที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ดูแล หากมีความจำเป็นต้องการใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในระยะเร่งด่วน ที่นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของปวงชนชาวไทย  ปัญหาภัยแล้งเป็นปัญหาส่วนรวมของประเทศที่ต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วน ในการแก้ไขปัญหาและเน้นให้ประชาชนทุกคนและจิตอาสาพระราชทานร่วมมือร่วมใจกันแก้ไข นำพาทุกภาคส่วนร่วมือกัน ทั้งเครื่องมือ ยานพาหนะ บุคลากร และงบประมาณ ที่มีอยู่มาดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ของตน และขอให้ทุกหน่วยงานที่เข้ารับการตรวจสภาพความพร้อมในการปฏิบัติในวันนี้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความปลอดภัย และช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถ ขอให้ทุกคนภูมิใจว่าเราได้รับโอกาสสำคัญในชีวิตในการเป็นส่วนหนึ่งที่จะน้อมนำพระราโชบายมาร่วมกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งเพื่อตอบสนองพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ต่อปวงชนชาวไทยได้อย่างเป็นผลสำเร็จ ต่อไป
!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.