ประชุมผู้แทนภาคีฯ กัลยาณมิตร พิชิตโควิดน่าน


          วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น.มีการประชุมผู้แทนภาคีฯ กัลยาณมิตร พิชิตโควิดน่าน ณ ห้องประชุมเล็ก วัดมิ่งเมืองถนนสุริยพงษ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีพระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่านและเจ้าอาวาสวัดมิ่งเมืองในฐานะองค์ประธานอุปถัมภ์ภาคีฯเป็นประธานการประชุมมีผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย นายสุเมษ สายสูงประธานมูลนิธิพระหลักเมืองน่านฯและผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่านนายนรินทร์ เหล่าอารยะอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านนายรติ ช่อลำไย ผู้แทนสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดน่านนายธนู ผลบุญ หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิพระหลักเมืองน่านฯ และทนายความเพื่อประชาชนนายอุดม ใหม่จันทร์ประธานที่ปรึกษาวัดมิ่งเมืองและกรรมการมูลนิธิพระหลักเมืองน่านฯนายเอนก สิทธิ ผู้แทน สสส. จังหวัดน่านนายวชิรพงศ์ สุวรรณโสภณ เลขานุการมูลนิธิพระหลักเมืองน่านฯพันเอกพงศ์ศิริ พงศ์อาริยะมงคล หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่านและทำหน้าที่เป็นผู้แทนฝ่ายทหารในพื้นที่จังหวัดน่านพันเอกพยอม บุญทรนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน นางสาวชารี ชัยชนะ เลขานุการสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน 

          ในที่ประชุมมีมติจัดงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เพื่อแจกบำรุงขวัญและสร้างพลังจิตแก่ประชาชนชาวนครน่าน ร่วมกันพิชิต covid-19 รอบ 2 โดยปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ covid-19 และตามประกาศของจังหวัดน่านอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 เวลา 18.19 น. ณ มณฑลพิธีวัดมิ่งเมืองถนนสุริยพงษ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่าน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานฝ่ายฆราวาสและมีพระราชศาสนภิบาล ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดน่านเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ 

          หลังจากประชุมแล้วได้นำเรียนกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่านรับทราบเพื่อนำแนวทางประสานกับทุกส่วนราชการทั้งส่วนท้องถิ่นและส่วนท้องทีเพื่อเป็นการอำนวยการประสานงานในการเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และสวดมนต์ทั้งจังหวัดน่านร่วมกัน ซึ่งการดำเนินงานนั้นได้อัญเชิญพระบุญญาบารมีจากพระปัญญาคุณ,พระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แผ่พลังฉัพพรรณรังสีบารมีผ่านหลวงพ่อพระพุทธห้ามพระยาธิและบารมีของพระหลักเมืองน่านซึ่งอยู่ท้ายในเพลงมาร์ชนครน่านที่ว่า " นั่นหลักเมืองของนครน่านหลักรวมจิตใจของทุกท่านน่านสุขสันต์มั่นคง" การดำเนินงานนั้น โดยขอความร่วมมือจากประชาชนและวัดทุกวัดทุกอำเภอ ทุกตำบลและทุกหมู่บ้านโดยร่วมด้วยช่วยกันสวดมนต์พร้อมกันกับผู้ร่วมงานในมณฑลพิธีวัดมิ่งเมืองเพื่อจะได้อัญเชิญพลังทุกพลังเป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยในการป้องกันรักษาพิชิตโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ covid-19 ไม่ให้แพร่กระจายเชื้อสู่พี่น้องประชาชนชาวนครน่านให้ติดเชื้อโรคร้ายเหล่านี้การดำเนินงานจะขอความอนุเคราะห์และความร่วมมือจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุชุมชนต่างๆ ทุกสถานี ร่วมกันถ่ายทอดเสียงจากมณฑลพิธีสู่ทุกพื้นที่เพื่อกระจายข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เสียงไปสู่พี่น้องประชาชนชาวนครน่านทุกหมู่เหล่าทุกหมู่บ้านเพี่อให้พี่น้องประชาชนทุกพื้นที่สามารถสวดมนต์ร่วมกันได้อย่างมีความสุขจึงถือได้ว่าเป็นการสวดมนต์ต้อนรับปีฉลูหรือปีใหม่ 2564 และเป็นการสร้างพลังบำรุงขวัญทางด้านจิตใจพิชิตการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ covid-19 ไม่ให้แพร่กระจายเชื้อเข้าสู่ประชาชนชาวนครน่านให้ได้รับความเสียหายตามแนวทางป้องกันรักษาสร้างขวัญและกำลังใจตามรูปแบบขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งได้เกิดโรคระบาดหรือโรคร้ายขึันเมื่อพระองค์ยังมีพระชนม์ชีพอยู่ที่เมืองไพสาลี(เวสาลี) ซึ่งพระองค์ทรงบัญชาการช่วยเหลือราษฎรผู้ได้รับผลจากการระบาดของโรคระบาดในครั่งนั้นด้วยพระองค์เอง 

          ดังนั้นเพื่อสร้างความสุขร่วมกันแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าของนครน่านโดยการน้อมนำแนวทางดังกล่าวมาเจริญรอยตามพระพุทธองค์ด้วยการเจริญพระพุทธมนต์และร่วมกันสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือและทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ มีการรักษาระยะห่างทางสังคม ภายใต้คำกล่าวของคณะสงฆ์จังหวัดน่าน ที่ว่า "หลวงพ่อเจริญพร วอนขออยู่บ้าน 14 วันเพื่อชาวนครน่านชนะ covid-19 ตลอดไป" เพื่อการอำนวยประโยชน์และสร้างพลังแห่งความสุขร่วมกันอย่างพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา ภายใต้ความรักความห่วงใยจากคณะสงฆ์จังหวัดน่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และภาคีฯกัลยาณมิตร พิชิตโควิต น่าน
 

ภาพ/ข่าว  ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล-พัชรินทร์ญา เอกอนันต์กุลขับเคลื่อนโดย Blogger.