กองเรือยุทธการจัดกิจกรรม “เรือของพ่อ” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2563 กองทัพเรือโดยกองเรือยุทธการ จัดกิจกรรม “เรือของพ่อ” เพื่อเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณอุทยานประวัติศราสตร์ เรือของพ่อ “เรือ ต.91” อ่าวดงตาล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี พล.ร.ท.สมชาติ สะตะ เสนาธิการกองเรือยุทธการ ผู้แทนผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธี 
 
กิจกรรม “เรือของพ่อ” เป็นหนึ่งในกิจกรรม “เทิดไว้เหนือเกล้าผองเราเหล่านาวี” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม และยังถือว่าเป็น “วันชาติ” และ “วันพ่อแห่งชาติ” อีกด้วย ซึ่งกองทัพเรือได้กำหนดให้หน่วยต่างๆ จัดขึ้นระหว่าง 1-5 ธันวาคม พ.ศ.2563 โดยกิจกรรม “เรือของพ่อ” นั้น กองเรือยุทธการกำหนดจัดที่บริเวณอุทยานประวัติศราสตร์ เรือของพ่อ “เรือ ต.91” โดยมีผู้บังคับบัญชา และภริยา กำลังพลของหน่วยงานกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ หน่วยงานภาคราชการ/เอกชน และประชาชนในพื้นที่สัตหีบเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์จากวงออเคสตร้าของดุริยางค์ราชนาวี การจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณร่าวมพร้อมกับประชาชนทั่วประเทศ ณ สถานที่ตั้งของ เรือ ต.91 ซึ่งถือได้ว่าเป็นเรือที่เกิดจากพระราชดำริที่ทรงต้องการให้กองทัพเรือได้ต่อเรือรบไว้ใช้ในราชการ ตลอดจนทรงพระราชทานวินิจฉัย และคำแนะนำในการต่อเรือแก่เจ้าหน้าที่ของกรมอู่ทหารเรือ อีกทั้งทรงใส่พระทัยติดตามความก้าวหน้าอย่างใกล้ชิด จนกระทั่งเรือขึ้นระวางประจำการ และได้ปฏิบัติราชการในการคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติทางทะเลตลอดระยะเวลาทั้งสิ้น 51 ปี จนกระทั่งเรือปลดระวางประจำการ จึงถือได้ว่าเป็นเรือที่เกิดจากสายพระเนตรอันกว้างไกลของพระองค์อย่างแท้จริง เป็นจุดเริ่มต้นของการพึ่งพาตนเองในการต่อเรืออย่างแท้จริง
เรือ ต.91 เป็นเรือที่มีคุณค่ายิ่งต่อประวัติศาสตร์การต่อเรือรบของไทยที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพในการออกแบบ และต่อเรือ เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จฯ ทอดพระเนตรการต่อ
เรือยนต์รักษาฝั่งที่ประเทศเยอรมนี เมื่อปี พ.ศ.2503 เมื่อพระองค์เสด็จฯ นิวัติประเทศไทย ได้ทรงพระราชทานพระราชดำรัสแก่กองทัพเรือว่า “กองทัพเรือควรต่อเรือประเภทนี้ใช้เองบ้าง” ซึ่งในครั้งนั้นได้ทรงพระราชทานวินิจฉัยและคำแนะนำในการต่อเรือแก่เจ้าหน้าที่กรมอู่ทหารเรือหลายประการ จนนำมาซึ่งโครงการต่อ เรือ ต.91 และโครงการได้เสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ.2511
 
เรือ ต.91 จึงเป็นเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ที่ขึ้นประจำการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2511 
โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรได้เสด็จฯ มาประทับบนเรือเพื่อทำการทดสอบสมรรถนะด้วยพระองค์เอง จากพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาของกองทัพเรือในการต่อเรือรบใช้เอง อันเป็นจุดเริ่มต้นของการพึ่งพาตนเอง อีกทั้งยังส่งผลต่ออุตสาหกรรมการต่อเรือรบภายในประเทศ ในเวลาต่อมา นับได้ว่า เรือ ต.91 เป็นปฐมบทของการพัฒนาและการพึ่งพาตนเองของกองทัพเรือและประเทศชาติ จากพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานให้แก่กองทัพเรือ ในการต่อ เรือ ต.91 ในครั้งนั้น
จึงเปรียบได้ว่า เรือ ต.91 เป็น “เรือของพ่อ” ตามที่ปรากฏเมื่อครั้งที่กองทัพเรือ ได้จัดงาน “50 วัน แห่งความอาลัย รวมหัวใจเรือของพ่อ” แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2559 โดยนำเรือ ต.91 มาจอดเทียบท่า ณ หอประชุมกองทัพเรือ ซึ่งนำมาซึ่งการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
แก่ผู้ร่วมกิจกรรมอย่างมากมาย ทั้งกำลังพลของกองทัพเรือ และประชาชนทั่วไป
 
เรือ ต.91 มีประวัติการใช้ราชการยาวนานเป็นเวลาถึงกว่า 51 ปี จนกระทั่งกองทัพเรือได้พิจารณาเห็นว่า เรือ ต.91 นั้น มีสภาพทรุดโทรมมาก การซ่อมทำเพื่อใช้ราชการต่อไป ไม่มีความคุ้มค่า จึงเสนอกระทรวงกลาโหมให้ปลด เรือ ต.91 ออกจากระวางประจำการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 
 
เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงมีพระราชดำริว่า กองทัพเรือควรจะอนุรักษ์เรือรบเก่าไว้ แล้วจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางทหารเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่สาธารณะชน และ เรือ ต.91 เป็นเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ที่เป็นตำนานของกองทัพเรือ แสดงถึงความเกี่ยวพันระหว่าง พระมหากษัตริย์กับกองทัพเรือและประเทศชาติ ที่พระองค์ทรงมีความห่วงใยในด้านการพัฒนากำลังรบอย่างชัดแจ้งและเป็นที่ประจักษ์แก่กองทัพเรือ ดังนั้น กองทัพเรือโดยกองเรือยุทธการ ด้วยความน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ จึงมีความตั้งใจที่จะนำเรือ ต.91 ที่ปลดระวางประจำการมาอนุรักษ์จัดตั้งเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ เรือ ต.91 “เรือของพ่อ” ณ บริเวณอ่าวดงตาล กองเรือยุทธการ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน , เป็นแหล่งการเรียนรู้อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์สำหรับให้ประชาชนทั่วไปได้ศึกษาประวัติและพระอัจฉริยภาพในด้านการออกแบบและต่อเรือของพระองค์ อีกทั้งเป็นเป็น Landmark ในการประชาสัมพันธ์กองทัพเรือต่อไป
ภาพ/ข่าว สมนึก เชื้อสนุก 

 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.