กรุงเทพมหานคร-สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ประชุมคณะทำงานกิจการสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2564วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ที่ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ เป็นประธานการประชุม คณะทำงานกิจการสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2564  และนายสัมพันธ์ มีบรรจง ทำหน้าที่เลขา โดยมีคณะทำงานกิจการสภาฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม และดำเนินการตามวาระการประชุมในครั้งนี้* การประชุมครั้งนี้ มีวาระเพื่อพิจารณาดังนี้ (1) การจัดหาอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ในแต่ละเขตพื้นที่ของกรุงเทพฯ (2) ปรับปรุงคำสั่งคณะทำงานและติดตามแก้ไขปํญหาเกษตรกรรมฝั่งธนบุรี (3) การออกประกาศหรือคำสั่งใหม่ประจำปี พ.ศ.2564 (4) กรณียกที่ดินส่วนบุคคลให้เป็นกรรมสิทธิ์ของหลวง แต่ส่วนบุคคลยังต้องจ่ายภาษีที่ดิน (5) การทำถนนเลียบคลองตามีร้องไห้ (6) การขุดคลองศาลาแดง (7) การระบาดหนักของหนูนา เนื่องจากที่ดินรกร้างว่างปล่าว (8) ร่าง วาระการประชุมสภาฯ และกำหนดวันประชุมสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2564  เดือนธันวาคม 2563  ซึ่งคณะทำงานฯ ได้ร่วมกันนำเสนอ แสดงความข้อคิดเห็นในการพิจารณาตามวาระของที่ประชุม และสรุปตามมติที่ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ ครั้งที่ 1/2564 ในเดือนธันวาคม 2563 พิจารณาดำเนินการในลำดับต่อไป
  ** ข้อมูลภาพข่าว: สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล  ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

////////////////////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.