ชลบุรี - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศรีราชานำนักเรียนร่วมลอยกระทงสืบสานประเพณีไทย


ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศรีราชา คณะครู ได้นำนักเรียนร่วมลอยกระทงในอ่างน้ำที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ ด้วยกระทงที่นักเรียนได้ประดิษฐ์ขึ้นเองจากวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ง่าย เช่น ขนมปัง ใบตอง และหยวกกล้วย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงนักเรียนได้ร่วมแต่งกายชุดไทยอย่างสวยงามทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมไทยที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน และเกิดความรักในขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงานพร้อมสืบสานให้คงอยู่สืบไป ซึ่งในปีนี้จัดให้ลอยกระทงทีละระดับชั้นเพื่อลดความแออัดของนักเรียนตามวีถีนิวนอร์มอลซึ่งบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานในการลอยกระทงและการร่วมรำวง


ภาพ/ข่าว ยืนยงค์ ยินดีทรง

ขับเคลื่อนโดย Blogger.