โรงเรียนหนองบัว สถานที่จัดการแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ครั้งที่ 1 ทั่วประเทศ


เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563  ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ครั้งที่1 ณ โรงเรียนหนองบัว โดยมี ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) รวมทั้งคณะครูนักเรียน ผู้เข้าร่วมการแข่งขันให้การต้อนรับ โดยมีจุดตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส covid-19
     โรงเรียนหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับแต่งตั้งเป็นศูนย์หุ่นยนต์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ศูนย์ที่ 54) ประจำจังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่ปี 2554 มีประสบการณ์จากการดำเนินกิจกรรมด้านหุ่นยนต์ ได้เผยแพร่องค์ความรู้ด้านหุ่นยนต์ โดยนำเสนอผลงาน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดนิทรรศการ รวมทั้งดำเนินการจัดแข่งขันหุ่นยนต์ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ ด้วยตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน และเห็นประโยชน์ของการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ซึ่งจะทำให้เด็กได้รับความทั้งความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์นอกห้องเรียนได้อย่างดียิ่ง จึงได้ดำเนินการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1 ( Thailand Robot & robotic olympiad 2020 ) ขึ้น ระหว่าง วันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนหนองบัว
   การจัดแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1 นี้ แบ่งเป็น 3 ระดับ คือป.1- ป.6 , ม.1-ม.3 , ม.4 -ม.6 ประเภทกิจกรรมการแข่งขัน มี 181 รายการ ซึ่งได้รับความสนใจจากโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 1,167 ทีม โดยมีกติกาการแข่งขันแบ่งเป็น 5 หมวดหมู่หลัก คือ กติกาหุ่นยนต์บังคับมือ HK ทางบก, กติกาหุ่นยนต์บังคับมือ HK ทางน้ำ, กติกาหุ่นยนต์อัตโนมัติ IRO กติกาหุ่นยนต์บังคับมือ TTRC และกติกาหุ่นยนต์ซูโม่
   สำหรับถ้วยรางวัล ได้รับมอบจากบุคคลสำคัญต่างๆ อาทิ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งถ้วยรางวัลของผู้บริหารบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
   กิจกรรมภายในงาน นอกจากการแข่งขันแล้ว ยังมีกิจกรรมถนนเด็กเดิน บูธความรู้จากภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆ มากมาย และได้รับความสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ และเอกชนโดยเฉพาะบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบติดตั้งเครือข่ายสัญญาณ ได้ส่งบุคลากรของบริษัทมาจัดเตรียมงานต่างๆเป็นที่เรียบร้อย และยังดำเนินการจัดกิจกรรมอบรม TOT-TRRO อีกด้วย นอกจากนี้ได้รับความอนุเคราะห์ด้านสถานที่และบุคลากรจาก โรงเรียนหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ รวมทั้งกรรมการผู้ตัดสินทุกท่าน ที่ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง
   วัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เรียนรู้วิธีการออกแบบหุ่นยนต์ การใช้เครื่องมือช่าง การใช้ทักษะด้านกลศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ ได้บูรณาการสาระการเรียนรู้ที่หลากหลายเข้าด้วยกันได้อย่างมีคุณค่า เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์( Coding )เพื่อให้นักเรียนทั่วประเทศมีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ที่ใช้กติกาในระดับสากลและมีโลกทัศน์ในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆที่กว้างไกลได้รับความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านหุ่นยนต์ของตนเอง อีกด้วย

ภาพ/ข่าว  ภคพล ครองสิน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.