รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการพัฒนาบ่อดินขาว อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์


วันนี้ (14 กันยายน 2563) เวลา 13.00 น. พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  กล่าวต้อนรับ ว่าการพัฒนาสระบ่อดินขาว  ก็เพื่อให้พื้นที่แห่งนี้มีปริมาณน้ำอย่างเพียงพอ สำหรับประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน  ทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อการเกษตร และสามารถแก้ปัญหาภัยแล้งได้อย่างยั่งยืน  จากนั้น นายชัยโรจน์ มุ่งปัญญา ผู้ช่วยผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ได้นำเสนอข้อมูล โครงการและความคืบหน้าโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว อำเภอตาคลี ซึ่งได้มีการตรวจสอบสภาพจริงของสระบ่อดินขาว และสำรวจแนวทางจัดทำบ่อรับน้ำจากเขาวง ตำบลช่องแค เพื่อเป็นแนวทางเลือกในการจัดทำ Master plan เพิ่มปริมาณน้ำให้กับสระบ่อดินขาว โดยเอื้อประโยชน์สูงสุดต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรแก่ประชาชนในพื้นที่

จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะได้เดินทางลงพื้นที่โครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว  หมู่ที่ 1 ต.พรหมนิมิต อำเภอตาคลี  ซึ่งเป็นโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของราษฎรในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลพรหมนิมิต โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 476 ไร่ เป็นที่อยู่อาศัยจำนวน 200 ไร่ เป็น พื้นที่เพาะปลูกจำนวน 276 ไร่ มีครัวเรือนผู้ใช้น้ำ 130 ครัวเรือน มีประชากร 450 คน ซึ่งการใช้น้ำเพาะปลูก ปัจจุบันมีแหล่งน้ำอยู่ 2 ส่วน คือใช้น้ำจากสระบ่อดินขาว 150 ไร่  จากคลอง ชัยนาท-ป่าสัก 100 ไร่ และการใช้ปริมาณน้ำต่อวัน 300-400 ลูกบาศก์เมตร  ซึ่งการติดตามโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะในวันนี้ จะเป็นการขับเคลื่อน โครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว ให้บรรลุความสำเร็จโดยเร็ว ต่อไป

 ภาพ/ข่าว อัมพณ​ จับศรทิพย์

ขับเคลื่อนโดย Blogger.