กรุงเทพมหานคร –สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร จัดประชุมคัดเลือกผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และองค์กรเกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครวันที่ 3 กันยายน 2563 ที่ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร นายเทพชัย ปรีสง่า รองประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร คนที่ 1 เป็นประธานการประชุมคัดเลือกผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และองค์กรเกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร  โดยมีนายชูชาติ โก ทัน สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง ,นายธนโชติ หอมแย้ม หัวหน้าสำนักงานเกษตรพื้นที่ 1 ,นายวิริชธิ์พล นุชประเสริฐ ปศุสัตว์พื้นที่ 1 และนางเศรษฐมณี ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมในฐานะคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร องค์กรเกษตรกรฯ ในครั้งนี้

*การจัดประชุมในครั้งนี้ สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร จะพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร องค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เพื่อมอบเกียรติบัตร สร้างขวัญ กำลังใจ แก่เกษตรกรในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และเป็นแรงผลักดันไปสู่การพัฒนายกระดับผลผลิตทางการเกษตรให้เพิ่มมูลค่ามากยิ่งขึ้น สามารถที่จะพัฒนาก้าวไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม อันจะสร้างรายได้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในอนาคต และยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร เป็นหนึ่งในแผนการผลิตมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพผลผลิตสินค้าเกษตรในชนิดเดียวกันให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตร เกิดการแปรรูป อันนำไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม (SMAEs) ในอนาคตต่อไป
--ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นายเทพชัย ปรีสง่า รองประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพกรุงเทพมหานคร คนที่ 1--

-------ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นางเศรษฐมณี ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร-------

** ข้อมูลภาพข่าว: สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล  ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

////////////////////////////////////////
ขับเคลื่อนโดย Blogger.