จิตอาสาพระราชทานตำบลดงบังปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดบ้านกุงชัย

จิตอาสาพระราชทานตำบลดงบังปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดบ้านกุงชัย และถนนภายในหมู่บ้านกุงชัย ทั้ง 3 หมู่บ้าน  ตำบลดงบัง  อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

      วันที่ 14 สิงหาคม 2563  เวลา 09.30 น.นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ เป็นประธานเปิดอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พร้อมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมโรงเรียนธันยาธรณ์พิทยา อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 


      นายธีรวุธ ไชยนนท์ รอง ผอ.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่าโครงการนี้เป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อขับเคลื่อนภารกิจการสร้างพลเมืองคุณภาพ สร้างความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการเลือกตั้ง มีการตรวจสอบการเลือกตั้งในทุกขั้นตอนอย่างมีคุณภาพ และเป็นการขับเคลื่อนภารกิจสร้างพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตยเป็นการสร้างเครือข่ายพลเมืองเกิดผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพ การอบรมครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 4 จากเป้าหมายจำนวน 8 รุ่น ผู้เข้าอบรมจำนวน 40 คน ประกอบด้วยพนักงานส่วนท้องถิ่น อสม. ผู้สูงอายุ และบุคลากรทางการศึกษา  โดยมีนางสาวสิริพรรณ อมรสิน ผอ.โรงเรียนธันยาธรณ์พิทยาคม อนุเคราะห์สถานที่ในการฝึกอบรมและอำนวยความสะดวก


ภาพ/ข่าว  ทีมข่าวรอบรั้วภูธร/วิภาวรรณ สงวนพันธุ์  รายงาน


      
ขับเคลื่อนโดย Blogger.