กศน.ยะลา อบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ สร้างระเบียบวินัย ปลูกจิตอาสา สืบสานพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

วันนี้ 14 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมฮาลา-บาลา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา นายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน้ปิดการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ โดยมี ลูกเสือ จาก  กศน.อำเภอทั้ง 8 อำเภอจำนวน 40 คนเข้าร่วม

นางขนิษฐา มะลิสุวรรณ ผู้อานวยการ สานักงาน กศน.จังหวัดยะลา กล่าวว่า  สืบเนื่องจากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาลูกเสือให้มีสมรรถนะด้านมัคคุเทศก์น้อมนำหลักสูตรจิตอาสา 904 สร้างระเบียบวินัย และปลูกจิตอาสาเพื่อสืบสานพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 โดยความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการขับเคลื่อนการพัฒนาลูกเสือมัคคุเทศก์อย่างทั่วถึงให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยนำร่องใน 8 จังหวัด และขยายผลต่อไปอีก 69 จังหวัด การดำเนินการนี้ นอกจากจะเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศ

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติร่วมกับสำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา จึงได้กำหนดจัดฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ขึ้น ระหว่างวันที่ 14 - 17 สิงหาคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนอย่างยิ่งจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา กระทรวงศึกษาธิการและจังหวัดยะลา รวมทั้งบุคคลของสานักงาน กศน. จังหวัดยะลา และสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ที่ให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องของการฝึกอบรม

นอกจากนี้ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการลูกเสือมัคคุเทศก์ กับ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ วชิราวุธวิทยาลัย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาลูกเสือให้มีสมรรถนะด้านมัคคุเทศก์ ภายใต้การดำเนินการภาคีเครือข่ายร่วมกัน โดยน้อมนำหลักสูตรจิตอาสา 904 มาใช้ในโครงการฯ เพื่อสืบสานพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อช่วยสร้างศักยภาพ ระเบียบวินัย และปลูกจิตอาสาให้กับเยาวชนอีกด้วย


ภาพ/ข่าว  อับดุลหาดี  เจ๊ะยอ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.