กรุงเทพมหานคร-สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครจัดประชุมสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ ครั้งที่ 5/2563วันจันทร์ที่ 20 กรกฏาคม 2563 ที่ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก กรุงเทพฯ นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ เป็นประธานในการประชุมสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ ครั้งที่ 5/2563 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ  ,เจ้าหน้าที่สำนักงานเข้าร่วม  โดยมีนางเศรษฐมณี ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม และประธานฯ ได้ดำเนินการตามวาระการประชุม โดยมีวาระเพื่อพิจารณาดังนี้ 
    1) การเข้าร่วมความตกลงที่คลอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกหรือ CPTPP
    2) พัฒนาการเลี้ยงแกะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
   3) ผลกระทบจากการยกเลิกสารเคมีเกษตร 3 ชนิด คือ พาราควอต ไกลโฟเชต คลอร์ไพรีฟอส และแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร
 4) ข้อร้องเรียนเกษตรกร กรณี คลองสาธารณะถูกกลบ ถมที่ เนื่องจากการถมที่ของเอกชน 
    ทั้งนี้ยังมีวาระเพื่อทราบ  ประกอบด้วย
1) เรื่องจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ (1) ความคืบหน้าข้อเสนอมาตรการแก้ปัญหาภัยแล้งเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก (2) กรอบการจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ 2565 - 2569  (3) กรอบแผนการปฏิบัติการของสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ 2565 - 2569  (4) การดำเนินการกรณีมีงบประมาณคงเหลือ จากการดำเนินงานตามแผนงานของสภาเกษตรกรจังหวัด
2) เรื่องจากสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร หนังสือขอบคุณจากกลุ่มเกษตรกรจิตอาสา(ฝั่งธนบุรี)
3) เรื่องติดตามงานที่สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครมอบหมาย (1) ความคืบหน้าการขอรับงบประมาณจากสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อถมที่ดินของสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ (2) โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ซึ่งสมาชิกได้ร่วมนำเสนอข้อคิดเห็นในการพิจารณาตามวาระของที่ประชุม อันจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในการนำไปประกอบการปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครต่อไป
 


 
 

* ข้อมูลภาพข่าว: สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล  ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน
//////////////////////////////
ขับเคลื่อนโดย Blogger.