กลุ่ม ปตท. ระยอง มอบทุนการศึกษาให้เยาวชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านฉาง จำนวน 307 ทุน เพื่อส่งมอบโอกาสทางการศึกษา

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2563 ในโครงการ “ทุนสนับสนุนการศึกษา กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง” จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ให้กับเยาวชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านฉาง จำนวน 307 ทุน รวม 1,300,000 บาท เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา เพิ่มศักยภาพความพร้อมให้กับเยาวชน เพื่อเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในการขับเคลื่อนประเทศต่อไป

​นายวิสุทธิ์ หนูงาม ประธานอนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์และการสื่อความ กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง เปิดเผยว่า การจัดพิธีมอบทุนเพื่อการศึกษาประเภท “ทุนสนับสนุนการศึกษา กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง” ประจำปี 2563 เป็นโครงการที่ให้ความสำคัญด้านการศึกษาในพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านฉาง จังหวัดระยอง เล็งเห็นถึงโอกาสของเยาวชนที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดทุนทรัพย์ทางการศึกษา ได้รับการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันและสามารถฝึกฝนพัฒนาตัวเองเพื่อศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ในยุคที่การศึกษามีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยี อีกทั้งภาวะความผันผวนของเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน การมอบทุนดังกล่าวถือเป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจ ให้เกิดความภาคภูมิใจของตัวเยาวชนเอง ที่แสดงถึงความพยามยามในการเรียนหนังสือและประสบผลสำเร็จได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง ทั้งนี้ กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งเพื่อขับเคลื่อนการศึกษของประเทศไทยในการส่งเสริมพัฒนา ปลูกฝังความรู้ ความคิด และทัศนคติให้แก่เยาวชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศต่อไป โดยการมอบทุนการศึกษาชุมชน ประจำปี 2563 ในครั้งนี้ กลุ่ม ปตท. ระยอง ยังให้ความสำคัญกับมาตรการบริหารจัดการตามหลัก social distancing เพื่อการดำเนินรูปแบบของการมอบทุนการศึกษา ให้เป็นไปตามหลักการของความปลอดภัยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

นายนุสรณ์ กุลปรีดา รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉาง กล่าวว่า “การมอบทุนการศึกษาประจำปี  2563 ในครั้งนี้ กลุ่ม ปตท. ได้มอบทุนสนับสนุนการศึกษา พื้นที่เทศบาลเมืองบ้านฉาง จังหวัดระยอง  รวมทั้งสิ้น 307 ราย รวมมูลค่าเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,300,000 บาท ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก กลุ่ม ปตท. ระยอง จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 แล้ว ในนามของผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านฉางและชุมชนต้องขอขอบคุณกลุ่ม ปตท. ที่เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาบุตรหลานชุมชนเสมอมา

​กลุ่ม ปตท. เป็นองค์กรธุรกิจที่ยึดในหลักธรรมาภิบาล พร้อมร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ผ่านโครงการต่างๆ ที่มีส่วนเข้าไปยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเสริมศักยภาพของเยาวชน ทั้งด้านการศึกษา ด้านความสามารถพิเศษ ควบคู่ไปกับการปลูกจิตสำนึก สร้างคุณธรรม ในมิติต่างๆ เพื่อนำไปสู่การ สร้างบุคลากรที่มีศักยภาพ พร้อมขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความมั่นคงต่อไป
คณะทำงานสื่อความ กลุ่ม ปตท. จ.ระยอง โทร. 038-994-385

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.