ชาวบ้านรวมพลัง ปรับปรุงภูมิทัศน์ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกนำ้ยูงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 13 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น. นางวัชราภรณ์ นาท้าว ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอลืออำนาจพร้อมด้วยชุดปฎิบัติการประจำตำบล ออกให้กำลังใจ นายสุรพล บุญธิมา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ต.เปือย นายคำพูน พิศชวนชม  นาง มะลิสา คำป้อง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นาง บัวเลียน สุดใจ ประธาน อสม. พร้อมคณะกรรมการหมู่บ้าน และ ลูกบ้านได้ร่วมแรงรวมใจกันทำความสะอาด ตัดกิ่งต้นไม้ตามข้างทาง ตัดหญ้า ขุดลอกร่องระบาย เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆหมู่บ้าน ให้สวยงาม และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย. ตาม โครงการสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่ดีภายในหมู่บ้าน มีผู้ร่วมกิจกรรม 78 คน

เวลา 11.00 น. คณะเดินทางให้กำลังใจ คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. และชาวบ้านกุงชัย หมู่ที่ 13 ต.ดงบัง พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพ และสภาพแวดล้อมหมู่บ้าน ป้องกันโรคไข้เลือดออก
ภาพ/ข่าว ทีมข่าวรอบรั้วภูธร วิภาวรรณ สงวนพันธุ์
ขับเคลื่อนโดย Blogger.