อุทัยธานี - สื่อมวลชนสัมพันธ์จังหวัดเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนน (สอจร.)ภาคเหนือตอนล่าง

เมื่อเวลา 9.00 น.ของวันที่ 27 มิ.ย.63 โดยมีนายแพทย์ประดิษฐ์ รุ่งพิบูลโสภิษฐ์ ประธาน สอจร.ภาคเหนือตอนล่าง ทีมงานวิทยากร สอจร.ภาคเหนือตอนล่าง ทีมวิทยากรสื่อมวลชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) พร้อมสื่อมวลชน 9 จังหวัด จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดตาก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร จังหวัดชัยนาท จังหวัดสุโขทัย ผู้ประสานงานทีมสนับสนุน สอจร.(ปภ.ตร.ปกครอง.สสจ.บริษัทกลาง ท้องถิ่น ภาคประชาชน ฯลฯ 9 จังหวัด พร้อมทีมบริหารฯ ภาคและส่วนกลาง จำนวน 50 คน ที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุในครั้งนี้


ตามที่โครงการสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร(สอจร.)โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)ทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนแผนงาน โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนโดยอาศัยกระบวนขับเคลื่อนการทำงานในรูปภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สถาบัน การศึกษา เพื่อ แก้ไขอุบัติเหตุทางถนน จากรถจักรยานยนต์ และพาหนะอื่นๆ โดยสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดความปลอดภัยทางถนนทุกระดับ มีการประชาสัมพันธ์ สร้างกระแสสังคมและก่อกระแสนโยบายในเวทีต่างๆเพื่อนำมาใช้ในการขับเคลื่อนงาน ในการนี้ คณะทำงาน สอจร.ภาคเหนือตอนล่างได้กำหนดจัดเวทีสื่อมวลชนสัมพันธ์จังหวัดเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนน สอจร.ภาคเหนือตอนล่าง ได้กำหนดจัดเวทีสื่อมวลชน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานระดับพื้นที่ เพื่อสร้างความร่วมมือและยกระดับในการขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในระยะต่อไป//////

นายสำเนา ทองศรี ภาพ/ข่าว 0613710441
ขับเคลื่อนโดย Blogger.