ปลดล็อกระยะ 3 เรือนจำนครสวรรค์ ยังเข้มป้องกันโควิด-19

อนจำกลางนครสวรรค์เปิดบริการเยี่ยมญาติ การรับฝากเงินและซื้อสินค้าให้ผู้ต้องขังโดยอยู่ภายใต้กฎระเบียบของเรือนจำและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
เจ้าหน้าที่เรือนจำกลางนครสวรรค์จัดเก้าอี้เว้นระยะห่างพร้อมทั้งตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกายของประชาชนที่จะเข้ามาเยี่ยมผู้ต้องขัง  หลังเปิดบริการให้เยี่ยมวันนี้เป็นวันแรกตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3  โดยเจ้าหน้าที่ได้วางมาตรการการเยี่ยมญาติใหม่ที่เรียกได้ว่าเป็นวิถีชีวิตใหม่ (new normal) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไว้ดังนี้คือ 1. ผู้เข้าเยี่ยมจะต้องลงทะเบียนล่วงหน้ากับทางเรือนจำที่ผู้ต้องขังถูกควบคุมตัวอยู่ก่อนเข้าเยี่ยม เพื่อลดความหนาแน่นในการรอเยี่ยม 2. เรือนจำจะมีการจัดช่องเยี่ยมญาติและพื้นที่นั่งรอให้มีระยะห่าง 1.5-2 เมตร 3. ญาติที่มาเยี่ยมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หากไม่มีจะไม่อนุญาตให้เยี่ยมโดยเด็ดขาด 4.ญาติที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศา จะไม่อนุญาตให้เยี่ยมโดยเด็ดขาด 5. เจ้าหน้าที่ทุกคนจะสวม face shield ไว้ตลอดเวลาและให้เรือนจำจัดที่รับฝากสิ่งของและแอลกอฮอล์เจลไว้ให้บริการอย่างเหมาะสม และทุกครั้งที่เสร็จสิ้นการเยี่ยมจะต้องมีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดสถานที่เยี่ยมและจุดรับฝากสิ่งของก่อนที่จะมีการให้เยี่ยมในรอบต่อไป
ทั้งนี้เรือนจำจังหวัดนครสวรรค์ยัง  คุมเข้มมาตรการป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19 มาอย่างต่อเนื่อง  ทั้งการเพิ่มมาตรการคัดกรองอาการของผู้ต้องราชทัณฑ์แรกรับทุกคนก่อนเข้าเรือนจำ  กรณีผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ต้องออกไปภายนอกเรือนจำ เช่น ออกไปศาลหรือออกไปโรงพยาบาล หรือกิจกรรมอื่นๆ ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือสบู่ ทั้งก่อนและหลังกลับเข้าภายใน เพื่อให้การป้องกันโรคระบาดเป็นไปอย่างเหมาะสมถูกต้องตามหลักการ

ภาพ/ข่าว อัมพณ จับศรทิพย์
ขับเคลื่อนโดย Blogger.