อบต.นครสวรรค์ตก ให้ความช่วยเหลือประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร กรณีมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโกวิด 19 ซึ่งเป็นโรคติดต่อได้ง่ายและเป็นอันตรายอย่างมากต่อชีวิตของผู้ได้รับเชื้อ ประกอบกับในขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรค ทั้งยังไม่มียารักษาโรคโดยตรง จึงมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากทั่วโลกนั้น
จังหวัดนครสวรรค์ พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการป้องกัน การควบคุม การแพร่และการระงับการระบาดของโรค ให้กับผู้ที่มีภาวะเสี่ยง ที่ต้องควบคุมและเฝ้าระวังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยการจัดถุงยังชีพให้กับผู้มีภาวะเสี่ยงที่จะต้องควบคุมและเฝ้าระวังในกรณีส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยให้กำหนดการยื่นลงทะเบียนตามหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อขอรับความช่วยเหลือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการสนองนโยบาย องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก นำโดย นายจำลอง พรมหนองโดก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมจัดทำถุงยังชีพ เพื่อแจกให้กับประชาชนในเขตพื้นที่นครสวรรค์ตก  จำนวน 315 ชุด และเพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุม การแพร่และการระงับ การระบาดของโรค กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก ได้ตั้งจุดคัดกรอง และการจัดระเบียบการเว้นระยะห่าง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2012
!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0886436594!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.