นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และนายไพฑูรย์ สุขต่าย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครพนม ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมในการเก็บกักและการระบายน้ำของประตูระบายน้ำ (ปตร.)

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563  เวลา 15.00 น. นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม  พร้อมด้วยนายไพฑูรย์ สุขต่าย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครพนม
ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมในการเก็บกักและการระบายน้ำของประตูระบายน้ำ (ปตร.) บ้านนาบัว ต. อ.เรณูนคร จ.นครพนม ซึ่งกั้นลำน้ำบังอันเป็นสาขาของลำน้ำก่ำ ปริมาตรเก็บกักราว 800,000 ลูกบาศก์เมตร  เพื่อเตรียมความพร้อมรับฤดูฝนที่มาถึง  พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปโครงการก่อสร้างแก้มลิงหนองเบ็ญพร้อมฝายน้ำล้น บ้านนาม่วงทุ่ง ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานเพื่อการเกษตรแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

     ทั้งนี้ ได้กำชับให้โครงการชลประทานนครพนม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ ตรวจสอบความพร้อมของประตูระบายน้ำและฝายเก็บกักน้ำทุกแห่งในจังหวัดนครพนม ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมสำหรับการเก็บกักและระบายน้ำได้ในทุกสภาวะการณ์ภาพ/ข่าว#วิภาวรรณ สงวนพันธุ์#รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.