วัดห้วยปลากั้งร่วมมือเครือข่ายในและนอกสร้างอาชีพชุมชน        วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.59 น. เชียงราย พระ ไพศาล ประชา ทร วิ. (เจ้าคุณพบโชค ติสฺสวํโส) เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง เชียงราย ร่วมกับนายกีรติ สมคิด ผู้บริหาร บริษัท เอกลังกา จํากัด และผู้บริหาร บริษัท ต้นน้ําโฮลดิ้ง จํากัด   ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สําหรับนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศและทั่วโลกที่เดินทางมาแสวงบุญ เพื่อสร้าง ความมั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัยในด้านสุขอนามัย ได้อย่างถูกต้อง  รวมถึงการพัฒนาวัดให้เป็นฐานแห่งการ พัฒนาเพื่อช่วยเหลือประชาชนชุมชนและเกษตรกร ในการแปรรูปสินค้าชุมชนออกสู่ตลาดโลก ภายใต้การสนับสนุนใน กลุ่มเครือข่าย HelsinCo LLC. และการพัฒนาเชื่อมโยงโซเชียลเน็ตเวิร์ค โดยผ่านช่องการ Mariam Gate (มาเรียม เกท) ประตูแห่งความร่วมมือและการพัฒนา ความปลอดภัยที่สร้างความมั่นใจเพื่อเชื่อมเครือข่ายแห่งการช่วยเหลือ ร่วมมือซึ่งกันและกันทุกประเทศไปทั่วโลก
           พระ ไพศาล ประชา ทร วิ. (เจ้าคุณพบโชค ติสฺสวํโส) เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง เชียงราย กล่าวว่า สถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นทําให้เกิดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ จังหวัดเชียงราย ทั่วประเทศและทั่วโลก ทําให้ทางวัดได้ปรับเปลี่ยนมาตรการและวิธีการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัย ให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาแสวงบุญที่วัด โดยวัดได้มีข้อปฏิบัติเพื่อขอความ ร่วมมือ ใส่หน้ากากปิดจมูก จุดล้างมือ และเท้า แอลกอฮอล์เจล จุดตรวจอุณหภูมิแต่ละพื้นที่ และประตูพ่นทําความ สะอาดที่ได้มาตรฐาน และน้ํายาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัย รวมถึงการเข้าเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ภายในวัดห้ามใช้มือสัมผัสกับผนัง และการกราบห้ามสัมผัสกับพื้น เพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อ    ในด้านของการพัฒนาวัดห้วยปลากั้งให้เป็นฐานแห่งการช่วยเหลือชุมชน (บวร ; บ้าน วัด โรงเรียน) ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ที่ประชาชนทุกภาคส่วนมีรายได้ลดลง ทางวัดจึงได้เริ่มมีแนวทางในการแปรรูปสินค้า ชุมชน ในกลุ่มน้ําผลไม้แปรรูปและการมุ่งเน้นให้ประชาชนและชุมชนและเกษตรกรมีแนวความคิดการพัฒนาต่อยอด ครัวไทยสู่ครัวโลก โดย ได้รับการสนับสนุนในกลุ่มเครือข่ายจากทั่วโลก HelsinCo LLC. ประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่ม ยุโรป เดนมาร์ก สหราชอาณาจักรอังกฤษ บริษัท Green Global Power จํากัด และ ประเทศในกลุ่มตะวันออกกลาง บริษัท HelsinCO Middle East จํากัด
         นายกีรติ สมคิด ผู้บริหาร บริษัท เอกลังกา จํากัด และผู้บริหาร บริษัท ต้นน้ําโฮลดิ้ง จํากัด ได้กล่าวว่า เพื่อ ต้องการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ให้ปลอดภัยจากโรคภัย โดยเฉพาะไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นภัยคุกคามชีวิตผู้คนมากมาย และทําให้ระบบเศษฐกิจทั่วโลกพังลง เพราะเหตุนี้จึงเกิดงานนวัตกรรม ประตูพ่นทําความสะอาด และงานวิจัย ฟลูวิค แอร์สิด แร่ธาตุสกัดจากธรรมชาติเพื่อช่วยสร้างเซลแข็งแรงสร้างภูมิคุ้มกันร่างกาย และปรับสมดุลร่างกาย ที่ได้ ดําเนินการร่วมกับนักวิชาการและนักวิจัยที่มีประสบการณ์มาหลายสิบปี เพื่อพัฒนาเป็นอาหารแห่งอนาคต สร้าง ภูมิคุ้มกันที่ดีต่อไปในภายภาคหน้า จึงเป็นที่มาของการดำเนินกิจกรรมในวันนี้
         จากนั้นนายกิรติ เป็นตัวแทน กลุ่มเครือข่าย HelsinCo LLC. มอบประตูพ่นทําความสะอาด และงานวิจัย ฟลูวิค แอร์สิด แร่ธาตุสกัดจากธรรมชาติเพื่อช่วยสร้างเซลแข็งแรงสร้างภูมิคุ้มกันร่างกาย และปรับสมดุลร่างกาย ให้กับวัดห้วยปลากั้งเพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ต่อไป......

จักรภัทร แสนภูธร - รมณ ภัทรทองศักดิ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.