นนทบุรี-สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เร่งเดินหน้าเตรียมช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019
วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ที่ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี (อาคารเอนกประสงค์เทศบาลเมืองบางแม่นาง)  อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการจัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2563 โดยพิจารณาเรื่องเร่งด่วนในการวางแผนการดำเนินงานช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบด้านการเกษตรจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด-19) ที่ประชุมพิจารณาให้สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกร องค์กรเกษตรกร ในการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรขายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์แบบออนไลน์ เช่น การสินค้าเกษตรผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต รวมถึงการเปิดร้านค้าบนแพลตฟอร์ม Lazada , Shopee เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร องค์กรเกษตรกรให้สามารถเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าได้ และยังเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรการของรัฐบาลในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019รวมถึงการติดตามและเร่งการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของสภาเกษตรกรตามบทบาทหน้าที่ เพื่อเป็นตัวแทนของเกษตรกรในการประสานงานให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรของเกษตรกรต่อไป
  * ข่าวโดย: สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.