Header Ads

 


ท่าเรือแหลมฉบัง ต้อนรับคณะคณาจารย์และนักศึกษา จากโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วิทยาเขตบางนา)

 

   เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น.  นางวรรณภา ทองบางโปรง หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์  และ นายภคิน อันชูฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 6 ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย  เป็นผู้แทนหน่วยงานให้การต้อนรับคณะคณาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท  จากโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วิทยาเขตบางนา)  รุ่นที่ 17  เข้าศึกษาดูงานท่าเรือแหลมฉบัง


ในการนี้นายภคินฯ ได้บรรยายสรุป บทบาท หน้าที่ และภารกิจ ตลอดจนผลการดำเนินงานของท่าเรือแหลมฉบังที่ช่วยด้าน shift Mode จากทางถนน มาสู่ทางราง และทางน้ำ คือ โครงการขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง ( SRTO)  โครงการท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A)  และ บรรยายสรุปความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 รวมทั้งได้เสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบ 3 ปีจนถึงปัจจุบัน


  ทั้งนี้ นางวรรณภาฯ และนายภคินฯ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และตอบข้อซักถามเพื่อเป็นประโยชน์ซึ่งกันระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา และท่าเรือแหลมฉบัง ในประเด็นต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ท่าเรือแหลมฉบังมีมาตรการสิ่งแวดล้อมอย่างไร มีมาตรการด้านการจัดจราจรทางน้ำและทางถนนแบบไหน ตลอดจนแผนงานจัดการพื้นที่หลังท่าเพื่อเตรียมพร้อมภายหลังโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 เปิดให้บริการแล้ว ณ ห้องประชุมแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง รวมทั้ง ได้นำคณะเข้าเยี่ยมชมกิจการในเขตพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง บนรถบัส อีกด้วย


ขับเคลื่อนโดย Blogger.