Header Ads

 


ลาดยาว-เปิดสถานชีวาภิบาลวัดหนองกระดูกเนื้อ และสถานีสุขภาพ จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่วัดหนองกระดูก เนื้อตำบลหนองบัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ นางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดเปิดสถานชีวาภิบาลวัดหนองกระดูกเนื้อ และสถานีสุขภาพ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนางสาวสุวัชรี ศรีกำพี้ นายอำเภอลาดยาว พร้อมด้วยนายแพทย์จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน เข้าร่วมพิธีเปิดสถานีดังกล่าว   การจัดตั้งสถานีรักษ์สุขภาพ หรือ Health Station จะเป็นการเพิ่มการเข้าถึงของประชาชนให้ได้รับการตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยจะให้บริการในการตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจวัดออกซิเจนปลายนิ้วมือ ดัชนีมวลกาย(BMI) ตรวจหาค่าน้ำตาลเพื่อให้ประชาชนปรับพฤติกรรมสุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม      ทั้งนี้นางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานในพิธีฯพร้อมแขกผู้มีเกียรติ เดินเยี่ยมชมสถานชีวาภิบาลวัดหนองกระดูกเนื้อ และเปิดป้ายสถานีสุขภาพ Health Station พร้อมทั้งเดินเยี่ยมชมสถานีดังกล่าว โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบาย “ยกระดับ 30 บาท พลัส Quick Win 100 วัน เพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชน” เพื่อเป้าหมายประชาชนคนไทยสุขภาพดีประเทศไทยสุขภาพดี โดยประเด็นสถานีชีวาภิบาลและการแพทย์ปฐมภูมิ มุ่งเน้นการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการดูแลสุขภาพให้เกิดความต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อระบบบริการสุขภาพ และประชาชนอย่างสูงสุด สถานชีวาภิบาลวัดหนองกระดูกเนื้อ ซึ่งได้รับความเมตาจากท่านพระครูนิติสุตากร เจ้าอาวาสวัดหนองกระดูกเนื้อ โดยเริ่มแรกมีเตียงรองรับผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 10 เตียง โดยมีโรงพยาบาลลาดยาวเป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย รวมถึงการดูแลพระสงฆ์ ด้วยการจัดตั้งกุฏิชีวาภิบาล การอบรมพระคิลานุปัฏฐาก เป็น Care Giver ไว้ดูแลสุขภาพพระสงฆ์ที่ป่วยติดเตียง และในส่วนของสถานีสุขภาพ Health Station จัดตั้งเพื่อการคัดกรองและการให้คำแนะนำด้านสุขภาพ รวมไปถึงการประสานส่งต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือโรงพยาบาลต่อไป 🐵🐵ต้อย รอบรั้วภูธร 0619782952-0838823240🐵🐵
ขับเคลื่อนโดย Blogger.