Header Ads

 


สมุทรสาคร-สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมจัดนิทรรศการวันดินโลกปี 2566 ภายใต้หัวข้อ "Soil and Water, a source of life : ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต"

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 ที่โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว (สาครกิจโกศล) ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร นายศักดา เนติพัฒน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ,นายทศพล เจริญสุขใส รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร คนที่ 1 และน..พิกุล แดงพยนต์ ,..ปราถนา วงศ์ศิริ ,..วรรณา กล่อมจิตเจริญ ,นายปราสาท สื่อเฉย ,นางประภาพร สายจำปา ,นายเลอพงษ์ จั่นทอง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร และพนักงาน เข้าร่วมจัดนิทรรศการวันดินโลก ปี 2566 โดยมีนายพิรุณโรจน์ นาคดนตรี นายอำเภอบ้านแพ้ว เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีส่วนราชการร่วมจัดนิทรรศการ พร้อมด้วยผู้นำท่องถิ่น ผู้นำท้องที่ เกษตรกร ประชาชนทั่วไป คณะอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้* สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมจัดนิทรรศการวันดินโลกปี 2566 ภายใต้หัวข้อ "Soil and Water, a source of life : ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต"  โดยภายในบูธมีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องหญ้าแฝก ซึ่งช่วยป้องกันการพังทลายของดิน การชะล้างหน้าดิน และเป็นพืชคลุมดิน  เรื่องฮอร์โมนจากนมหมัก ช่วยปรับปรุงบำรุงดินทำให้ดินมีความร่วนซุยอุดมสมบูรณ์ เรื่องจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ช่วยลดความเป็นกรดของดิน ทำให้ดินคืนสู่สภาพอย่างสมบูรณ์ และบำบัดน้ำเสีย เรื่องจุลินทรีย์บอล (EM BALL) นำไปฝังกลบช่วยบำรุงดิน ใช้บำบัดน้ำเสีย แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเหม็น ช่วยย่อยสลายของเสีย เรื่องดินผสมเสร็จพร้อมปลูกคุณภาพสูง ช่วยปรับโครงสร้างดิน ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์มีแร่ธาตุครบถ้วนตามที่พืชต้องการ เรื่องปุ๋ยหมักจากมูลวัว ช่วยปรับปรุงบำรุงดินเพิ่มแร่ธาตุอาหารแก่พืช และได้เปิดรับเรื่องร้องทุกข์ด้านการเกษตร พร้อมประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ตาม พรบ.สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ..2553 การร่วมจัดนิทรรศการในวันดินโลก ปี 2566 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตลอดจนเป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรดิน รวมทั้งสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวันดินโลก และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน ให้เกษตรกร ประชาชนทั่วไปได้รับทราบต่อไป 


--- ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นายพิรุณโรจน์ นาคดนตรี นายอำเภอบ้านแพ้ว ---

 

---ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นายศักดา เนติพัฒน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร---

 

**ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร / นางสาวกิรณา มอญใต้ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.