Header Ads

 


สมุทรสาคร-สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร รับฟังข้อมูลปัญหาความต้องการของเกษตรกรและชี้แจงหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก

 

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 ที่สวนน้ำบ้านคลองแค ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร นายศักดา เนติพัฒน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยพนักงานลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร รับฟังข้อมูลปัญหาความต้องการจากเกษตรกร และชี้แจงหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก โดยมีนายสมควร จันทร์หงษ์ ประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านคลองแค พร้อมสมาชิก ร่วมให้ข้อมูลและรับฟังการชี้แจ้งหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการของสำนักงานพลังงานจังหวัดในครั้งนี้นายศักดา เนติพัฒน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ได้ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่สวนน้ำบ้านคลองแค ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อรับฟังข้อมูลปัญหาความต้องการจากเกษตรกร รวมถึงชี้แจงหลักเกณฑ์ของโครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ให้กับวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านคลองแคได้เข้าใจอย่างถูกต้องสำหรับการเข้าร่วมโครงการ ซึ่งวนน้ำคลองแค เป็นจุดท่องเที่ยวสวนสนุกที่เกิดจากคนในชุมชน และยังเป็นสถานที่จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่มีตามฤดูกาล โดยสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร และสำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร จะร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ และยังสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่ เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชน พัฒนาไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนต่อไป

 

---ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นายสุริยะ สมศิริ นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร---

 

---ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นายศักดา เนติพัฒน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร---


**ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร / นางสาวกิรณา มอญใต้ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

/////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.