Header Ads

 


ปราจีนบุรี-อาชีวศึกษาจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 35 เพื่อเสริมสร้างนักศึกษาอาชีวะ เรียนดีมีความสุข

 ปราจีนบุรี-อาชีวศึกษาจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 35 เพื่อเสริมสร้างนักศึกษาอาชีวะ เรียนดีมีความสุข 

นายวิทวัต  ปัญจมะวัต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายพงษ์สิทธิ์  เนื่องจำนงค์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนางอารีย์  เลิศกิจเจริญผล  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  ร่วมกันเป็นประธานพิธีเปิดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2566  โดยมี ว่าที่ร้อยเอก เชาวลิต ยุทธนาวา ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน อวท. ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร กล่าวรายงาน มีนายกองค์การ เลขานุการองค์การ ครูที่ปรึกษาองค์การ ผู้บริหารสถานศึกษา สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาครัฐและภาคเอกชน ในภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร จำนวน 80 แห่ง รวมทั้งสิ้น 412 คน ร่วมพิธี ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

นายวิทวัต  ปัญจมะวัต กล่าวว่า งานประชุม อวท. ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 - 1 ธันวาคม 2566 ณ จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดนครนายก เพื่อสร้างเยาวชนอาชีวศึกษาได้มีการพัฒนาทั้งคุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นผู้นำทางด้านวิชาชีพ และการยกระดับการจัดการศึกษาซึ่งจะส่งผลให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาเกิดประสบการณ์เพิ่มทักษะสมรรถนะสูง สู่การเรียนดีมีความสุข ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนับเป็นตัวบ่งชี้ผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาด้านอาชีวศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิชาชีพ ได้พัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะ สู่มาตรฐานระดับสากล พร้อมเดินหน้าสู่การพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เพื่อการพัฒนาประเทศต่อไป


ณัฐวัฒน์  กุลเศรษฐ์สุวภา  ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดปราจีนบุรี


ขับเคลื่อนโดย Blogger.