Header Ads

 


สมุทรสาคร-สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ประชาสัมพันธ์วันสถาปนาสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครบรอบ 13 ปีผ่านทางการประชุมกลุ่มสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรประสานกสิกิจ จำกัด


วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ที่ ศูนย์การเรียนรู้การทำน้ำตาลมะพร้าวน้ำหอม สหกรณ์การเกษตรประสานกสิกิจ จำกัด ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร นายศักดา เนติพัฒน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมการประชุมกลุ่มสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรประสานกสิกิจ จำกัด เพื่อประชาสัมพันธ์วันสถาปนาสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครบรอบ 13 ปี ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 
*การจัดการประชุมครั้งนี้ เพื่อให้สมาชิกทราบถึงบทบาท หน้าที่ของตนและทราบถึงแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน เกิดการประสานงานระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์ กลุ่มต่อกลุ่ม ผู้บริหารของสหกรณ์หรือตัวแทนกลุ่มได้พบกัน นำเอาปัญหาในทุกระดับมาหารือกัน เพื่อหาแนวทางการปฏิบัติ นอกจากนี้ยังถือได้ว่าการประชุมในสหกรณ์เป็นกิจกรรมสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงหลักการพื้นฐานของสหกรณ์ที่ยึดถือ ความเป็นประชาธิปไตย ความเสมอภาคและความยุติธรรม**ด้านนายศักดา เนติพัฒน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ได้มาประชาสัมพันธ์ วันสถาปนาสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครบ 13 ปี เป็นการรำลึกถึงวันสถาปนาสภาเกษตรกรแห่งชาติ และรณรงค์ให้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหา และความต้องการของเกษตรกร ที่เป็นอาชีพหลักของประเทศไทย ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรไทย และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด บุคลากรสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด และเกษตรกรเครือข่าย ได้ร่วมกันพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในด้านต่างๆ ให้เป็นอาชีพหลักที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ทั้งนี้ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ในฐานะองค์กรสะท้อนปัญหา รักษา และคุ้มครองสิทธิเกษตรกร จึงได้กำหนดจัดกิจกรรม งานวันสถาปนาสภาเกษตรกรครบรอบ 13 ปี ในวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันสถาปนาสภาเกษตรกรแห่งชาติต่อไป

 

---ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นายศักดา เนติพัฒน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร--- 


**ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร / นางสาวกิรณา มอญใต้ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

 

/////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.