Header Ads

 


นครนายก - การจัดการความรู้การขับเคลื่อนนโยบายในพื้นที่ ประเด่นอาหารปลอดภัย สมัชชาสุขภาพจังหวัดนครนายก

 นครนายก - การจัดการความรู้การขับเคลื่อนนโยบายในพื้นที่ ประเด่นอาหารปลอดภัย สมัชชาสุขภาพจังหวัดนครนายก


เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 19 กันยายน 2566 ที่โรงแรมจันทร์ทรา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายเอนก มณีนาค ประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครนายก เป็นประธานในการเปิดการประชุมการจัดการความรู้การขับเคลื่อนนโยบายในพื้นที่ ประเด่นอาหารปลอดภัย สมัชชาสุขภาพจังหวัดนครนายก และกล่าวการต้อนรับสมาชิกสมัชชาสุขภาพ ทั้ง 4 อำเภอ ของจังหวัดนครนายก โดยมี อาจารย์บรรจง มงคลยง อาจารย์ นิรัฐ นิภานันท์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ  โดยแบ่งกลุ่มเสนอแรกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อน พร้อม สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลการประชุมฯ


ด้วยสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครนายก ข้อเสนอเชิงนโยบาย ประเด่นอาหารปลอดภัย อาหารเป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งมีความสำคัญต่อสุขภาพของประชาชน จึงทำให้มีการนิยามถึงความหมาย และประเภทของอาหาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันและง่ายต่อการควบคุมกำกับดูแล และจากสถานการณ์การปนเปื้อนในอาหารจากพิษภัยต่างๆได่แก่ คน อาหารดิบ สัตว์นำโรคและสัตว์เลี้ยง อากาศและฝุ่นละออง น้ำสิ่งสกปรก เศษอาหาร และแหล่งปนเปื้อนโดยอ้อมจากภาชนะอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการเตรียมปรุง บริการและเก็บอาหารและโครงสร้างของสถานที่เตรียมปรุงเก็บ และบริการอาหาร ซึ่งอันตรายที่เกิดจากอาหารไม่สะอาดปลอดภัยได้แก่อันตรายทางกายภาพอันตรายทางสารเคมีและอันตรายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นการควบคุมอาหารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค เช่นความปลอดภัยและความยุติธรรมให้กับผู้บริโภค ซึ่งหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องจะมีองค์กรในประเทศไทย และองค์กรระหว่างประเทศที่ได้กำหนดเครื่องหมายรับรองมาตรฐานเพื่อสร้างความมั่นใจในการเลือกบริโภคอาหารหรือเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ดังนั้นการเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อบริโภคต้องคำนึงถึงความปลอดภัย และควรสังเกตเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์เพื่อรับรองความปลอดภัยในการบริโภคด้วย


สัมภาษณ์ นายเอนก มณีนาค ประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครนยก


สมบัติ เนินใหม่ //รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายกขับเคลื่อนโดย Blogger.