Header Ads

 


พะเยา รัฐมนตรีใหม่ป้ายแดงลงพื้นที่จังหวัดพะเยา ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ เดินทางมาประชุมส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดพะเยา ในวันที่9 กันยายน2566
 พะเยา รัฐมนตรีใหม่ป้ายแดงลงพื้นที่จังหวัดพะเยา

 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ

เดินทางมาประชุมส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดพะเยา ในวันที่9 กันยายน2566

โดยมี หัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกตำบล กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน

รวมถึงภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ และภาคสื่อสารมวลชน


ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมผ่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพะเยา เขต 1 ซึ่งได้รับ

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ผ่านมา

ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ของประชาชน ในพื้นที่จังหวัดพะเยา อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือเร่งรัดการพัฒนา

พื้นที่หนองเล็งทราย การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ของกว้านพะเยา การติดตามและขับเคลื่อน

โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ รวมถึงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ เพื่อให้มี

ประสิทธิภาพสูงสุดและเพิ่มการกักเก็บน้ำให้มากขึ้น ซึ่งทำให้จังหวัดพะเยา ได้รับงบประมาณกว่า

8,.112.41 ล้านบาท ในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ประชาชนได้รับประโยชน์ประมาณ

174, 153 ครัวเรือน รวมพื้นที่รับประโยชน์ 189,981 ไร่ และยังมีการดำเนินโครงการเกี่ยวกับแหล่งน้ำ

ในพื้นที่ทั้ง 9 อำเภอ โดยสนับสนุนการขุดบ่อน้ำขนาดเล็ก 3,109 บ่อ ส่งเสริมให้ประชาชนปรับปรุง

บำรุงดินทางการเกษตรโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ้ยพืชสด แทนปุ๋ยเคมี และสารเคมี ซึ่งมีประชาชนได้รับ

ผลประโยชน์จำนวนกว่า 25,000 คน มีพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนกว่า 50,000 ไร่ นอกจากนี้แล้ว ท่านยัง

ได้ผลักดันให้มีการปฏิรูปที่ดินซึ่งมีประชาชนได้รับเอกสาร แสดงการครอบครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

(สปก 4-01) กว่า 1,200 ราย รวมเนื้อที่กว่า 6,000 ไร่ ซึ่งสามารถช่วยแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้กับ

พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพะเยาได้อย่างเป็นรูปธรรม

จากนั้นร้องเอกธรรมนัส  พรหมเผ่าได้กล่าวพบปะกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพะเยา ที่เดินทางมาต้อนรับและพร้อมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก

ภาพ/ข่าว พรรณณีย์  มูลเทศ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.