Header Ads

 


สมุทรสาคร-สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรประสานกสิกิจ จำกัด และโรงเรียนบ้านดำเนินสะดวก (กิมลี้มณีฉาย) ส่งเสริมปลูกฝังนักเรียน ตระหนักถึงความสำคัญอาชีพเกษตรกรรมของไทย

 

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 ที่ ศูนย์การเรียนรู้การทำน้ำตาลมะพร้าวน้ำหอม สหกรณ์การเกษตรประสานกสิกิจ จำกัด ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร นายศักดา เนติพัฒน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนายประจวบ เชื้อเพชร นางประภาพร สายจำปา กรรมการสหกรณ์การเกษตรประสานกสิกิจ จำกัด ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านดำเนินสะดวก (กิมลี้มณีฉาย) ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ที่มาเยี่ยมชมเรียนรู้การทำน้ำตาลมะพร้าว 

* ในการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานสถานประกอบให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการทำน้ำตาลมะพร้าวน้ำหอม เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน ทำให้นักเรียนมีความรู้สึกสนุก สนใจในสิ่งที่ไม่เคยได้สัมผัส เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจด้านการเกษตรมากขึ้น และยังได้เปิดโลกทัศน์รับสิ่งใหม่ๆ พร้อมได้รับความรู้ประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง จากสถานการณ์จริง สนุกได้ความรู้เพื่อพัฒนาให้เด็กๆ พร้อมจะเป็นเกษตรกรที่มีคุณภาพในอนาคต 


** ด้านสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ได้ชี้แจงว่า ตามมาตรา 33 ของพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 สภาเกษตรกรจังหวัดมีหน้าที่ สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรและยุวเกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างครบวงจรและยั่งยืน การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญและมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพเกษตรกรรม พร้อมติดอาวุธทางปัญญาส่งเสริมความรู้ให้นักเรียน ปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องเรื่องการเกษตร เพื่อมีความสามารถ ความพร้อมในการสืบทอดอาชีพการเกษตร เพื่อก้าวสู่การเป็นเกษตรกรมืออาชีพ เป็นพลังในการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ทั้งนี้ที่ผ่านมา สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ได้สนับสนุนการขับเคลื่อนยุวเกษตรกรภายในโรงเรียนจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน ยอมรับในคุณค่า ความสำคัญของการเกษตรต่อการดำรงชีวิตมนุษย์และวัฒนธรรมที่สืบทอดในสังคม พร้อมได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร และเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งสามารถนำไปบอกเล่าให้กับผู้ปกครองนำไปปรับใช้ในการทำเกษตรกรรมต่อไป
 

--- ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นายศักดา เนติพัฒน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร --- 

*** ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร /น.ส.กิรณา มอญใต้ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

//////////////////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.