Header Ads

 


จ.นราธิวาส แถลงข่าวการจัดงาน “ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ” ครั้งที่ 24 เชิญชวนร่วมเที่ยวชมงาน วันที่ 7-11 ส.ค.นี้
จ.นราธิวาส แถลงข่าวการจัดงาน “ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ” ครั้งที่ 24 เชิญชวนร่วมเที่ยวชมงาน วันที่ 7-11 ส.ค.นี้ 


วันนี้ (3 ส.ค.66) นายสนั่น  พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยยางสายหยุด  เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมากจากพระราชดำริ ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ” ครั้งที่ 24 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2566 ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และจังหวัดนราธิวาส จัดขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสืบสานแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมถึงเผยแพร่ผลสำเร็จของศูนย์ฯ ที่ดำเนินงานมากว่า 4 ทศวรรษ ซึ่งมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการดำเนินงานสนองพระราชดำริ การศึกษา ค้นคว้า วิจัย และขยายผลการพัฒนาสู่พื้นที่ของเกษตรกร ซึ่งมีสื่อมวลชนทุกแขนงในพื้นที่ และผู้เกี่ยวข้อง รับฟังการแถลงข่าว 


กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการพิกุลทอง ขยายผลองค์ความรู้ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน นำเสนอนิทรรศการใน 4 ประเด็น//นิทรรศการเปิดบ้าน…ตามรอยพ่อ 13 จุด อาทิ จุดโครงการแกล้งดินตามแนวพระราชดำริ เกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน//การเสวนา หัวข้อ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองกับทิศทางการต่อยอดขยายผลการพัฒนาสู่กลุ่มเครือข่ายอื่น ๆ //การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร //กิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพทางเลือกสู่ความยั่งยืน 8 หลักสูตร//กิจกรรมเกร็ดความรู้รอบตัว อาทิ การจัดการดินเพื่อเพิ่มผลิตปาบ์มน้ำมัน การขยายพันธุ์พืชอย่างง่าย 


ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ โทร.073-631033 หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 


นราธิวาส/นูอารีซ๊ะ ยะยือริขับเคลื่อนโดย Blogger.