Header Ads

 


ชลบุรี - ทลฉ.มอบเงินซื้อชุดนักเรียนให้กับสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง

   ที่บริเวณหน้าห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนซื้อชุดนักเรียนและอุปกรณ์เครื่องแต่งกายให้กับเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง เป็นจำนวนเงิน 37,500.- บาท (สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีนายชาญวุฒิ เมธีกุล ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้

สำหรับสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง เป็นเป็นหน่วยงานของรัฐ สังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจให้การสงเคราะห์เด็กที่ประสบปัญหาทางสังคม ปัญหาครอบครัว เด็กเร่ร่อน เด็กในครอบครัวยากจน เพศชายอายุระหว่าง 6- 18 ปี ซึ่งปัจจุบันมีเด็กในความอุปการะ จำนวน 112 คน

ซึ่งในปัจจุบันยังขาดแคลนเครื่องอุปโภค-บริโภคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก รวมถึงชุดกีฬาและอุปกรณ์กีฬา เพื่อให้เยาวชนที่ด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อเป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติต่อไป

โจ ลำน้ำปิง/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.